Welcome To Rahanwittaya School
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ที่ตั้งโรงเรียน
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สังคมฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
งานสนับสนุน
ฝ่ายงานวิชาการ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารดาว์นโหลด
ตรวจสอบการมาเรียน
ฝ่ายงานธุรการ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารดาว์นโหลด
งานบริการนักเรียน
สภานักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
เรียนผ่านระบบเครือข่าย
เอกสารดาวน์โหลด
โครงการ/กิจกรรม เด่นของ ร.ร.
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส้วมสุขสรรค์
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการธนาคารขยะ
โครงการรักการอ่าน
ปฎิทิน
   2015 - 05    
พฤษภาคม
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
มุมคนเก่ง
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ส.ค. 2554
 
 
  ลิงค์หน่วยงาน
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงต่างประเทศ
  กระทรวงเกษตรฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงกีฬาฯ
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
รวมลิงค์เว็บไซต์
รวมลิงค์เว็บไซต์
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training
บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
Schoolnet
ระบบ LMS ศธ.
สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สป.
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
ศูนย์รวมสื่อ ศธ.
ขั้นตอนการบริการสายด่วน 1579
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีวิทยุศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
คลังเอกสาร 
กิจกรรม
อิ่มบุญ 999 วัด
เคยได้ยินโครงการ อิ่มบุญ 999 วัด เราก็เกิดความสงสัยว่าคืออะไร เข้าไปค้นหาข้อมูลก็ได้ความว่า คือโครงการที่ให้ เยาวชนปฏิบัติธรรม 84000 คน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 นั่นเอง
วันนี้ผมได้ไปหาข้อมูล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านรองสุภาพ พัฒนชัยวงศ์ ให้เอกสารมาครับ เลยนำมาให้อ่านกันครับ
โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
----------------------------------------------
หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ “วันเด็ก” ประจำปี ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า “ เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเอง จักได้เป็นคนดีมีคุณ มีประโยชน์ และสามารถรักษาตัวรักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้” จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวนำมาซึ่งความตระหนักของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการรักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคง โดยเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยที่จะต้องฝึกอบรมธรรมจริยา พัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพราะมิฉะนั้นไม่เพียงแต่จะรักษาพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองไม่ได้ หากอาจก่อปัญหาให้กับบ้านเมือง ชุมชน ครอบครัว หรือต่อเยาวชนเองก็เป็นได้ ดังที่เราได้พบจากข่าวสารในปัจจุบันที่มีเยาวชนจำนวนไม่น้อยมีพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง ขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่รับผิดชอบ พฤติกรรมการดื่มสุรา เสพสารเสพติด เกมที่เน้นความรุนแรง รถซิ่ง ปาหิน เป็นต้น
นอกจากนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เจริญพรกับ นายกรัฐมนตรีให้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชน เมื่อคราวนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้ากราบสักการะขอพรปีใหม่และอวยพรครบรอบวันเกิด ๘๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งนับเป็นข้อห่วงใยที่มีเมตตาธรรมจากพระสมเด็จราชาคณะรูปหนึ่งของประเทศ ควรที่ทุกฝ่ายน้อมนำมาสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงด้วยโยนิโสมนสิการ
อีกทั้ง วุฒิสภา ได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาเรื่องแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านโดยเฉพาะด้าน จิตใจ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ทั้งยังเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดย การใช้หลักธรรมของศาสนามาใช้ในการเรียนการสอน ไปยังรัฐบาลด้วยแล้ว การส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมหรือได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังกว้างขวางก็ต้องอาศัยพลังของทุกภาคส่วนที่จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเทกำลังใจ กายและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมรรคผลที่เป็นจริงนำมาซึ่งความสงบเย็นของเยาวชน และสันติสุขของสังคมและเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วุฒิสภาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนเพื่อจัดให้มีโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน
เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม
รูปแบบและลักษณะโครงการ
เป็นกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ๓ วัน ๒ คืน เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การสวดมนต์
การถือศีล การฟังธรรม การเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
จัดทำและพิมพ์หนังสือ “ธรรมะสำหรับเยาวชน” แจกเผยแพร่ผู้เข้าร่วมโครงการและนักเรียนที่สนใจ
ระยะเวลาดำเนินการ
๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
สถานที่ดำเนินการ
วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม ๙๙๙ แห่งทั่วไทย
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ร้อยละ ๙๐ ครูและหรือผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐ รวม ๘๔,๐๐๐ คน
นักเรียนได้รับ “หนังสือธรรมะสำหรับเยาวชน” ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
วุฒิสภา
องค์กรร่วมโครงการ
มหาเถรสมาคม
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว
บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
ผลคาดว่าจะได้รับ
เป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของเยาวชนและประชาชนไทยอันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นของสังคม
นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
เกิดผู้นำตัวอย่างด้านธรรมปฏิบัติในโรงเรียนและขยายผลไปสู่นักเรียนอื่น ๆ ได้
 
 

   
รวมแสดงความคิดเห็นผ่าน
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน.
นายชูชีพ อรัญวงศ์
 
รวมลิงค์เว็บไซต์
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training
บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
Schoolnet
ระบบ LMS ศธ.
สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง สป.
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
ศูนย์รวมสื่อ ศธ.
ขั้นตอนการบริการสายด่วน 1579
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีวิทยุศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง
http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx
คลังเอกสาร
ห้องสมุดความรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระวิชาภาษา
ต่างประเทศ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สาระทางด้านวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
สังคมศึกษาศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษาและดนตรี
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

โรงเรียนระหานวิทยา อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร