นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
        โครงการ สนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รายการ สื่อวัสดุที่เน้นด้านการพัฒนาทักษะการคิดวะเคราะห์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์O-NET โรงเรียนระหานวิทยา อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 357,425 บาท
ดาวน์โหลดไฟล์