นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางอุไรวรรณ อุดมสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
การมาปฏิบัติราชการ
 
 
อาจารย์
บุคคล
 
 
 
ประจำวันที่
 14-12-2019
 

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สถานะการมาปฏิบัติงาน
1
นาย สมเกียรติ     ผ่องจิต ผู้อำนวยการ
รอการบันทึก
2
นางสาว สุภาพ     พัฒนชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการ
รอการบันทึก
3
นาง โสภิดา     มั่งอะนะ รองผู้อำนวยการ
รอการบันทึก
4
นางสาว สุรัตน์     อิ่มเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
5
นาง วิไลพร     พฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
6
นาย ครองรัชต์     พฤกษชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
7
นาง อุไรวรรณ     อุดมสุข ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
8
นางสาว วันแรม     หมอนอิง ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
9
นาย วิทูล     บินชัย ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
10
นาง ทัศนีย์     จันทร์หา ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
11
นาง วันวิสา     พวงสุมาลี ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
12
นาย ยุทธนา     เต็กสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
13
นาย นพพร     แจ่มหม้อ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
14
นางสาว วิลาวัณย์     จันทร์ไข่ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
15
นาง นงนุช     พระเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
รอการบันทึก
16
นาย ฐานันดร์     แย้มนิล ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
17
นางสาว วิไล     มาลาหอม ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
18
นาย ไพโรจน์     สิงห์โต ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
19
นาย ผดุงเกียรติ     แสนทวีสุข ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
20
นางสาว นนทพร     อรรถาวีย์ ครู
รอการบันทึก
21
นาย เพิ่มพูน     เพิ่มพรม ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
22
นางสาว ณัฐหทัย     ศรีทวงศ์วรากร ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
23
นาย จรูญ     สารสิงห์ ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
24
นาย นพดนัย     ผ่องจิต ครู
รอการบันทึก
25
นาย ไพโรจน์     เตสุ ครู
รอการบันทึก
26
นาย คมศิลป์     ขันลุย ครูชำนาญการ
รอการบันทึก
27
นางสาว ธาวินี     ดอนตุ้มไพร ครู
รอการบันทึก
28
นางสาว ดวงใจ     แก้วสูงเนิน ครู
รอการบันทึก
29
นางสาว คณัสนันท์     ภูมีสัตย์ ครู
รอการบันทึก
30
นางสาว เอื้อมเดือน     คุ้มแสง ครู
รอการบันทึก
31
นางสาว วชิราภรณ์     มหามิตร ครู
รอการบันทึก
32
นางสาว สมฤดี     ศรีระวัตร ครู
รอการบันทึก
33
นาย ยศศักดิ์     สุขเกษม ครู
รอการบันทึก
34
นางสาว ปรีชญา     สุขมี ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
35
นาย ปลวัชร     พุ่มพวง ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
36
นางสาว มรกต     ทับโพธิ์ ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
37
นาย กิตติพงศ์     จิตเจริญกุล ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
38
นางสาว นิสา     คีรีรมย์ ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
39
นางสาว อรวรรณ     อุดมสุข ครูผู้ช่วย
รอการบันทึก
40
นางสาว นันทรัตน์     ทองดีวิเศษ ครู
รอการบันทึก
41
นางสาว ศศินันท์     ประมูล ครู
รอการบันทึก
42
นาย สราวุฒ     มนัสสา พนักงานราชการ
รอการบันทึก
43
นาง วิไลลักษณ์     โชติช่วง ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
44
นาย อาทิตย์     เข็มศร ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
45
นาง อำนวย     ศรีสุพล ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
46
นางสาว กัญญาณัฐ     พิลึก ครูธุรการ
รอการบันทึก
47
นางสาว ปราณี     แป้นแก้ว ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
48
นาย นิคม     แน่นอุดร ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
49
นาย ธนะกิจ     เชิดชู ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
50
นางสาว ปิ่นกาญณ์เกล้า     การภักดี ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
51
นาย Emmanuel     Lutero ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
52
นางสาว Wang Lu     ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
53
นางสาว นิสากร     มิลามัย ครูอัตราจ้าง
รอการบันทึก
54
นาย มานัด     มิลามัย พนักงานขับรถ
รอการบันทึก
55
นาย สัมฤทธิ์     แดงสิงห์ พนักงานภารโรง
รอการบันทึก
56
นาย สัญญา     โพธิ์น้อย พนักงานช่าง
รอการบันทึก
57
นาย เทอดเกียรติ     อนุสุริยา นักศึกษาฝึกสอน
รอการบันทึก
58
นาย ศราวุฒิ     พุทธา นักศึกษาฝึกสอน
รอการบันทึก
59
นาย ธนวัฏ     เอี่ยมชะโอด นักศึกษาฝึกสอน
รอการบันทึก
60
นางสาว นวลจรีย์     ดาสาลี นักศึกษาฝึกสอน
รอการบันทึก
61
นาย มงคล     วิชัยวงษ์ นักศึกษาฝึกสอน
รอการบันทึก