นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 1/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูฐานันดร์ แย้มนิล

  

ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7709
เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เบ็นขุนทด    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7710
เด็กชาย ณรงค์ทรรศน์ ศรีปินใจ    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7711
เด็กชาย ดนุเทพ จันทร์ดี    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7712
เด็กชาย ตรีเนตร โสจันทร์ทึก    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7713
เด็กชาย ธนภัทร ตรีกูล    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7714
เด็กชาย ธีรัตม์ ชัยฤทธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7715
เด็กชาย นัฐพล ฉิมมา    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7716
เด็กชาย ปรเมศ คะระนันท์    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7717
เด็กชาย รณกร ฉ่ำชื่นวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7718
เด็กชาย รพีภัทร สงค์พิมพ์    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7719
เด็กชาย วรินทร ทิมประดับ    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7720
เด็กชาย อรรถชัย พันธฤทธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7721
เด็กหญิง กัญญาภัค กลิ่นถือศิล    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7722
เด็กหญิง ขวัญฤดี ทองมี    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7723
เด็กหญิง เขมจิรา เกิดสุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7724
เด็กหญิง จันทกานต์ อาษา    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7725
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญประจักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7726
เด็กหญิง ญาณภัทร ชัยแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7727
เด็กหญิง ญาณิศา จันทรทาโพ    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7728
เด็กหญิง ฐิติกานต์ ม่วงคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7729
เด็กหญิง ธิติกาญจน์ กานแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7730
เด็กหญิง เนตรดาว นครสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7731
เด็กหญิง ปนัดดา สีจันทร์ลา    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7732
เด็กหญิง พรสวรรค์ จังพล    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7733
เด็กหญิง พัชญานันท์ ขันคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7734
เด็กหญิง พินทุ์สุดา ม่นมวง    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7735
เด็กหญิง พิมพ์ลภัสชา พันคง    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7736
เด็กหญิง รชตวรรณ มั่นเด็ดวิทย์    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7737
เด็กหญิง รพีพร สุชใส    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7738
เด็กหญิง รัชฎาพร งามชัยภูมิ    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7739
เด็กหญิง วัชราพร วระชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7740
เด็กหญิง ศิโรธร มาลาศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7741
เด็กหญิง สรัลพร เยี่ยมสมุทร    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7742
เด็กหญิง สิริขวัญ พวงทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7743
เด็กหญิง สุนิษา มีอาญา    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7928
เด็กหญิง ปวีณา ตัญญาชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7943
เด็กหญิง นลินนิภา อ่อนแล    
รอการบันทึก
0
0
0