นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปราณี แป้นแก้ว

  

ครูเทิดเกียรติ อนุสุริยา

  

ครูนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7230
เด็กชาย กฤชตะวัน     เอี่ยมสะอาด
1
0
0
2
7231
เด็กชาย เกียรติชัย     เกตุสุวรรณ
0
1
0
3
7232
เด็กชาย จตุพล     ลิ้มสุวรรณ
2
0
0
4
7234
เด็กชาย โชคทวี     ราชบุตรศรี
ขาด
11
0
0
5
7237
เด็กชาย บุญยกรณ์     ชื่นด้วง
1
0
0
6
7240
เด็กชาย วัชรวิทย์     กระเช้าเงิน
2
0
0
7
7241
เด็กชาย พิชัยพรหม     จันทร์ทับทิม
2
0
0
8
7242
เด็กชาย วิทยากร     กระเสตวิทย์
0
0
0
9
7243
เด็กชาย วิวัฒน์วงศ์วรรณ     ธนูศร
2
0
0
10
7248
เด็กชาย อภิรักษ์     อ้อยฉิมพลี
0
1
0
11
7249
เด็กชาย อากา    
0
0
0
12
7273
เด็กชาย ชลพรรษ     จันทศิริ
1
0
0
13
7314
เด็กชาย วรรณชัย     ศรีวิชัย
0
0
0
14
7316
เด็กชาย วีระชัย     วงศ์หอม
0
0
0
15
7459
เด็กชาย อนันตชัย     คำพิพจน์
7
2
2
16
7250
เด็กหญิง กัญญาวีร์     อ่อนน้อม
0
0
0
17
7251
เด็กหญิง จิตรดา     ดอนพงไพร
2
1
0
18
7252
เด็กหญิง จุฑามาศ     พุเพ่ง
1
1
0
19
7253
เด็กหญิง เจนจิรา     จั่นเพชร
2
0
0
20
7254
เด็กหญิง ดวงฤทัย     อ้นพา
0
0
0
21
7256
เด็กหญิง บัณฑิตา     วอขวา
0
1
0
22
7257
เด็กหญิง บุญยาพร     ดาสา
0
0
0
23
7259
เด็กหญิง เยาวลักษณ์     มาลาศรี
1
1
0
24
7260
เด็กหญิง วนิดา     อ่อนโยน
0
0
0
25
7261
เด็กหญิง วราลักษณ์     วานุนาม
1
0
0
26
7262
เด็กหญิง วัชราภรณ์     วัฒนศิริ
1
3
0
27
7263
เด็กหญิง วิลาสินี     สมกุล
1
0
0
28
7264
เด็กหญิง อภิชญา     การะภักดี
2
2
0
29
7265
เด็กหญิง อินทิรา     ขุนพิลึก
2
2
0
30
7285
เด็กหญิง ชฎาณัฐภัทร์     ผลาผล
0
0
0
31
7288
เด็กหญิง นพเก้า     โต๊ะหมาน
3
1
0
32
7292
เด็กหญิง น้ำเพชร     แพรเขียว
1
5
0
33
7293
เด็กหญิง นิดารัตน์     เด็ดเดี่ยว
3
1
0
34
7322
เด็กหญิง ธัญพร     เจริญราช
0
0
0
35
7327
เด็กหญิง มาวิตา     แสงศรีธูป
0
2
0
36
7328
เด็กหญิง รัชพร     สุกชู
1
0
0
37
7330
เด็กหญิง วรรณวิษา     สมทอง
2
0
0
38
7331
เด็กหญิง สิริณัฏฐ์     สุขกัลยา
1
1
0
39
7456
เด็กหญิง กรวรรณ     ชูอินทร์
0
0
0
40
7458
เด็กหญิง จุฑาภรณ์     สายสุนีย์
0
0
0