นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 1/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนนทพร อรรถาวีย์

  

ครูปลวัชร พุ่มพวง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7744
เด็กชาย กิตติกมล สาขะสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7745
เด็กชาย ธนดล สาขา    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7746
เด็กชาย ธนากร แซ่อึ้ง    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7747
เด็กชาย นันทกร พึ่งพรหม    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7748
เด็กชาย ไผท ดำขำ    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7749
เด็กชาย พลกฤต สิงห์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7750
เด็กชาย พิพัฒนพงศ์ ม่วงคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7751
เด็กชาย ภัคพงศ์ สุนทรวัฒน์    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7752
เด็กชาย ภูตะวัน เชื้อสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7753
เด็กชาย ภูริภัทร พลบุตร    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7754
เด็กชาย รัชพล พิมราช    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7755
เด็กชาย วิศวะ ไชยอินทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7756
เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ศรีนวล    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7757
เด็กชาย สิรภพ แก้วตาสาร    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7758
เด็กชาย อาทิตย์ แร่มี    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7759
เด็กหญิง กฤตฐีณี จุ้ยภู่    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7760
เด็กหญิง กุณปรียา วรชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7761
เด็กหญิง ชญานิศวร์ ไสยะสิทธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7762
เด็กหญิง ชนากานต์ นันทสังข์    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7763
เด็กหญิง ธนัชญา หลักบึง    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7764
เด็กหญิง นภัสสร ลือคำหาญ    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7765
เด็กหญิง นภาพร ศรณรงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7766
เด็กหญิง นิตยา ธรรมสิมมา    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7767
เด็กหญิง นิรดา พวงจันทร์ศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7768
เด็กหญิง เบญญาภา พุ่มแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7769
เด็กหญิง ปาณิสรา จันทร์ศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7770
เด็กหญิง ผกามาส ผักใหม    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7771
เด็กหญิง เพชรรัตน์ จันทร์หงส์ประชา    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7772
เด็กหญิง ภัทรวรรณ ถิ่นที่    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7773
เด็กหญิง ภัทรวิภา บุตรดี    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7774
เด็กหญิง เยาวเรศ สอนแจ้ง    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7775
เด็กหญิง โยษิตา มะลิวัลย์    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7776
เด็กหญิง วราภา กล่อมมะโน    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7777
เด็กหญิง ศศินิภา เขียวสาตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7778
เด็กหญิง ศิรินญา ของนา    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7929
เด็กหญิง บุญรอด สุขศรี    
รอการบันทึก
0
0
0