นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนนทพร อรรถาวีย์

  

ครูปลวัชร พุ่มพวง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7510
เด็กชาย ชัยพฤกษ์     แฝงสูงเนิน
รอการบันทึก
0
0
0
2
7511
เด็กชาย ณัฐนันท์     สมกุล
รอการบันทึก
0
1
0
3
7512
เด็กชาย ณัฐพล     ม้าวิเศษ
รอการบันทึก
2
2
0
4
7513
เด็กชาย ธณวรรธน์     อนันต์ภิรักษ์
รอการบันทึก
1
0
0
5
7514
เด็กชาย ธนกร     กุญแก้ว
รอการบันทึก
3
0
0
6
7515
เด็กชาย นฤภัทร     คชฤทธิ์
รอการบันทึก
0
0
0
7
7516
เด็กชาย พยากรณ์     ศรีเพ็ง
รอการบันทึก
3
1
0
8
7517
เด็กชาย พัชรพล     ทองใส
รอการบันทึก
0
1
0
9
7518
เด็กชาย พัชรพล     นุชรอด
รอการบันทึก
3
0
0
10
7519
เด็กชาย พีรณัฐ     ยืนยง
รอการบันทึก
1
1
0
11
7520
เด็กชาย ภูเบศ     อ้นพา
รอการบันทึก
0
2
0
12
7521
เด็กชาย มงคล     ขันแข็ง
รอการบันทึก
1
3
0
13
7522
เด็กชาย วรภักดิ์     วระชินา
รอการบันทึก
0
1
0
14
7523
เด็กชาย วีรวัฒน์     โพธิ์ศรีแก้ว
รอการบันทึก
2
2
0
15
7524
เด็กชาย วีรวุฒิ     อุส่าห์ดี
รอการบันทึก
2
1
0
16
7525
เด็กชาย ศุภวิชญ์     กาละภักดี
รอการบันทึก
1
0
0
17
7526
เด็กชาย สมพร     พลบุญ
รอการบันทึก
4
2
0
18
7527
เด็กชาย อณุวัตร     กิรัมย์
รอการบันทึก
1
0
0
19
7676
เด็กชาย จักรพรรดิ     สันทาลุนัย
รอการบันทึก
1
2
0
20
7528
เด็กหญิง จุนโกะ     ฮัทโตริ
รอการบันทึก
0
0
0
21
7529
เด็กหญิง ชนกนันท์     ดามี
รอการบันทึก
0
2
0
22
7530
เด็กหญิง ชลธิชา     ชัยบัญหา
รอการบันทึก
4
0
1
23
7531
เด็กหญิง นภาพร     ใจนวล
รอการบันทึก
0
0
0
24
7532
เด็กหญิง นรากร     ภูอ่าว
รอการบันทึก
0
1
0
25
7533
เด็กหญิง นิชดา     พาน้อย
รอการบันทึก
4
1
0
26
7534
เด็กหญิง บงกช     ฉ่ำชื่นวงค์
รอการบันทึก
2
2
0
27
7535
เด็กชาย พรธวัล     อำพรรณ
รอการบันทึก
1
0
0
28
7536
เด็กหญิง พรพิมล     เอี่ยมช้อย
รอการบันทึก
1
0
0
29
7537
เด็กหญิง ภัทรธิดา     ม่วงมี
รอการบันทึก
2
3
0
30
7538
เด็กหญิง รัชธานี     คงนิสัย
รอการบันทึก
1
3
0
31
7539
เด็กหญิง สาวิตรี     หงษ์ร่อน
รอการบันทึก
0
0
0
32
7540
เด็กหญิง อรอุมา     พรหมมาตร์
รอการบันทึก
0
0
0
33
7541
เด็กหญิง อาริสา     ชุมภูสุวงษ์
รอการบันทึก
1
0
0
34
7542
เด็กหญิง อารียา     รูปโสม
รอการบันทึก
0
1
0
35
7684
เด็กหญิง มนัญญา     แก้วอ่อง
รอการบันทึก
0
1
0