นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 1/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคณัสนันท์ ภูมีสัตย์

  

ครูสราวุฒ มนัสสา

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7779
เด็กชาย เจษฎา บรรลือศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7780
เด็กชาย ณัฐดนัย สุขใจ    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7781
เด็กชาย ธนพัฒน์ ประกอบมิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7782
เด็กชาย ธนวัฒน์ โลเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7783
เด็กชาย ธีรศักดิ์ ปาระมีศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7784
เด็กชาย บุลวัชร จันทร์หลง    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7785
เด็กชาย ภูริพัฒน์ ดวงใจสดชื่น    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7786
เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ฮ้วนสูงเนิน    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7787
เด็กชาย รณชัย ภาพสละ    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7788
เด็กชาย วีรวัตร อุสาห์ดี    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7789
เด็กชาย ศรัณย์ภัทร แรงซึ่งชีวิตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7790
เด็กชาย ศักรินทร์ โพธิ์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7791
เด็กชาย ศุภากิตติ มารศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7792
เด็กชาย อัครวินท์ เชียรตระกูล    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7793
เด็กชาย อานนท์ นามบุดดา    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7927
เด็กชาย เอกรินทร์ ทองไห้    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7930
เด็กชาย ไกรวัชญ์ ตู๋ปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7794
เด็กหญิง กนกวรรณ ดาผา    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7795
เด็กหญิง เกตญารัตน์ เกษแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7796
เด็กหญิง ช่อทิพณ์ เหมือนจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7797
เด็กหญิง ญาณิศา เหล็กคม    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7798
เด็กหญิง ดาลิน สมกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7799
เด็กหญิง ธนัชญา ยืนยง    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7800
เด็กหญิง เธียรแก้ว วงษ์ชาลี    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7801
เด็กหญิง นิชธาวรรณ ปินะโต    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7802
เด็กหญิง ปนัดดา มะหาโชติ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7803
เด็กหญิง ปภาดา มูลสัน    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7804
เด็กหญิง ปริยาภัทร โสภาพ    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7805
เด็กหญิง ปาลิชาติ ทองดอนเถื่อน    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7807
เด็กหญิง รสิตา มีสูงเนิน    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7808
เด็กหญิง วชิรญาณ์ สว่างเวียง    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7809
เด็กหญิง สุมินตรา สุกชู    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7810
เด็กหญิง อมรรัตน์ สอนเชียง    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7811
เด็กหญิง อรปรีญา หอมดี    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7812
เด็กหญิง อัชราพร สายสำราญ    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7813
เด็กหญิง อุษามณี ฤทธิ์มนตรี    
รอการบันทึก
0
0
0