นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคณัสนันท์ ภูมีสัตย์

  

ครูสราวุฒ มนัสสา

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7543
เด็กชาย กรวิชญ์     แสนสุขใส
รอการบันทึก
0
0
0
2
7544
เด็กชาย กรศิลา     คล้ายหนองลี
รอการบันทึก
2
0
0
3
7545
เด็กชาย คณิศร     แสงเงิน
รอการบันทึก
2
0
0
4
7546
เด็กชาย จักรี     ชัยสุวรรณ์
รอการบันทึก
0
0
0
5
7547
เด็กชาย ณิชพงศ์     จันทมี
รอการบันทึก
1
0
0
6
7548
เด็กชาย ธนพนธ์     หล้าไทยสงค์
รอการบันทึก
3
0
0
7
7549
เด็กชาย ธนวัฒน์     เงินเนตร์
รอการบันทึก
0
0
0
8
7550
เด็กชาย นราวิชญ์     พุทธา
รอการบันทึก
0
0
0
9
7551
เด็กชาย พงศภัค     อ่วมปาน
รอการบันทึก
0
0
0
10
7552
เด็กชาย พรเทพ     อ่ำจิ๋ว
รอการบันทึก
1
0
0
11
7553
เด็กชาย พิทักษ์     บุญประเสริฐ
รอการบันทึก
2
0
0
12
7554
เด็กชาย พีรภัทร     ชัยรัตน์
รอการบันทึก
2
0
0
13
07555
เด็กชาย พีรภัทร     อิ่มสวัสดิ์
รอการบันทึก
12
0
0
14
7557
เด็กชาย สุจิณดา     ถนอมสิงห์
รอการบันทึก
0
0
0
15
7558
เด็กชาย เอกรินทร์     บูชา
รอการบันทึก
3
0
0
16
7672
เด็กชาย ณัฐชัย     ศรีสำเนียง
รอการบันทึก
0
0
0
17
7681
เด็กชาย ธีรภัทร     สิงห์หะ
รอการบันทึก
0
0
0
18
7559
เด็กหญิง กานต์พิชชา     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
1
0
0
19
7560
เด็กหญิง จินต์จุฑา     โคตรศรี
รอการบันทึก
1
0
0
20
7561
เด็กหญิง ชลธิชา     ศรีมาเล้าเต่า
รอการบันทึก
0
0
0
21
7562
เด็กหญิง ณัชชา     กุลมาลา
รอการบันทึก
0
0
0
22
7563
เด็กหญิง ณัฐธนพร     แก้วสี
รอการบันทึก
0
0
0
23
7564
เด็กหญิง ดาราวรรณ     เมาเกตุ
รอการบันทึก
0
0
0
24
7565
เด็กหญิง ธีรกานต์     บุญแสง
รอการบันทึก
0
0
0
25
7566
เด็กหญิง ปวันรัตน์     แจ้งสว่าง
รอการบันทึก
0
0
0
26
7567
เด็กหญิง ปาลิตา     บุญธรรม
รอการบันทึก
0
0
0
27
7568
เด็กหญิง พัชราภา     อ่อนสุวรรณ์
รอการบันทึก
1
0
0
28
7569
เด็กหญิง พิมพ์นิภา     รักดี
รอการบันทึก
1
0
0
29
7570
เด็กหญิง ภิญญามาศ     ศรีสมุทร
รอการบันทึก
3
0
0
30
7571
เด็กหญิง วรนุช     ป้อมศิลป์
รอการบันทึก
3
0
0
31
7572
เด็กหญิง ศศิวิมล     สงกระสิน
รอการบันทึก
1
0
0
32
7573
เด็กหญิง ศิรินยา     จุมพรม
รอการบันทึก
2
0
0
33
7574
เด็กหญิง ศิริมา     สุขใจ
รอการบันทึก
0
0
0
34
7575
เด็กหญิง สุพัตรา     ดาวลอย
รอการบันทึก
1
0
0
35
7671
เด็กหญิง อรพรรณ     เรืองขจร
รอการบันทึก
0
0
0
36
7677
เด็กหญิง วรัมพร     สารีผล
รอการบันทึก
3
0
0