นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 1/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวชิราภรณ์ มหามิตร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7814
เด็กชาย จักรพงศ์ สุวรรณประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7815
เด็กชาย ชิษณุพงษ์ ศรีกำแหง    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7816
เด็กชาย ไชยนันท์ พรมมา    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7817
เด็กชาย ฐิติวัฒน์พิมุข ภิรมย์ชม    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7818
เด็กชาย ณัฐชนน คุ้มพม่า    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7819
เด็กชาย ณัฐดนัย ทองไพรวัลย์    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7820
เด็กชาย ณัฐพล แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7821
เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมจิตรเหมาะ    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7822
เด็กชาย ธนภูมิ อังคะสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7823
เด็กชาย ธนศักดิ์ ไปพบ    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7824
เด็กชาย ธราเทพ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7825
เด็กชาย พงศภรณ์ คำเมือง    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7826
เด็กชาย พีรพัฒน์ นวลแตง    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7827
เด็กชาย ไพสิฐ ธนิกกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7828
เด็กชาย ภูวเดช พันคง    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7829
เด็กชาย วิทูร ใจซื่อ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7830
เด็กชาย วุฒิชัย มะหาโชติ    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7831
เด็กชาย ศรัณยพงศ์ แก้วสันแสน    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7832
เด็กชาย ศรันยู เริงกสิวิทย์    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7833
เด็กชาย ศุภกร ศรีกฤษดารมณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7834
เด็กชาย ศุภสิน ศรีเมือง    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7835
เด็กชาย เอกรินทร์พิชัย สิงห์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7836
เด็กหญิง กรรณิกา พุทธา    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7837
เด็กหญิง กัลยารัตน์ กุหลาบ    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7838
เด็กหญิง เขมจิรา ธินกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7839
เด็กหญิง ชญานิด ไชยนาน    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7840
เด็กหญิง ชลธิชา ศิริสาคร    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7841
เด็กหญิง ธารบุษบา แก่นแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7843
เด็กหญิง ปุ้ย วัชร    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7844
เด็กหญิง พณิชา เพชรทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7845
เด็กหญิง ภณฑิรา สงกระสิน    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7846
เด็กหญิง ภัทรวดี ศรียา    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7847
เด็กหญิง ภัทราพร หนูแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7848
เด็กหญิง สิริวิมล เพชรลิ    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7849
เด็กหญิง สุธีมนต์ พลคำมาก    
รอการบันทึก
0
0
0