นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวชิราภรณ์ มหามิตร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
06875
เด็กชาย อภิวัฒน์     ไพเตี้ย
รอการบันทึก
0
0
0
2
7576
เด็กชาย ก้องภพ     การะภักดี
รอการบันทึก
2
0
0
3
7577
เด็กชาย ชลพรรษ     ฤกษดี
รอการบันทึก
3
0
0
4
7578
เด็กชาย ชัยอนันต์     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
3
1
0
5
7579
เด็กชาย ณัฐพล     บุผามาลา
รอการบันทึก
14
1
0
6
7580
เด็กชาย ธนทรงพร     ทองแดง
รอการบันทึก
0
0
0
7
7581
เด็กชาย บดินทร์     มานะ
รอการบันทึก
0
0
0
8
7582
เด็กชาย ปฏิเวธ     ชัยรักษ์
รอการบันทึก
0
1
0
9
7583
เด็กชาย ปิติกรณ์     ศิริบุตร
รอการบันทึก
3
0
0
10
7584
เด็กชาย เปรมนัช     วระฉัตร
รอการบันทึก
0
0
0
11
7585
เด็กชาย พัชรพล     พัดโท
รอการบันทึก
0
0
0
12
7586
เด็กชาย มานะ     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
4
0
0
13
7587
เด็กชาย วรกิจ     เกิดสุวรรณ
รอการบันทึก
1
8
0
14
7588
เด็กชาย วรวิทย์     เกิดมงคล
รอการบันทึก
1
0
0
15
7589
เด็กชาย วันเฉลิม     เอี่ยมสะอาด
รอการบันทึก
2
1
0
16
7590
เด็กชาย วันชัย     แน่นหนา
รอการบันทึก
2
0
0
17
7591
เด็กชาย ศิริโรจน์     เชาว์จันทร์
รอการบันทึก
1
0
0
18
7592
เด็กชาย สายชล     คุณยา
รอการบันทึก
0
0
0
19
7593
เด็กชาย สุรพล     โค้วเหลย
รอการบันทึก
1
0
0
20
7594
เด็กชาย สุรภัทร     แก่นกสิการ
รอการบันทึก
0
0
0
21
7595
เด็กชาย อรรถพล     เพลิงเทียน
รอการบันทึก
2
2
0
22
7596
เด็กชาย อิทธิเทพ     ปัสตัน
รอการบันทึก
0
0
0
23
7680
เด็กชาย วันชนะ     พรมเขต
รอการบันทึก
0
0
0
24
7396
เด็กหญิง กรติตัญญู     เพิ่มพลู
รอการบันทึก
0
1
0
25
7597
เด็กหญิง ณัฐวดี     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
0
1
0
26
7598
เด็กหญิง นันทวรรณ     ป้องโสภา
รอการบันทึก
0
0
0
27
7599
เด็กหญิง เบญญาพร     เกษาพร
รอการบันทึก
0
0
0
28
7600
เด็กหญิง พิยดา     ทองปาน
รอการบันทึก
0
0
0
29
7601
เด็กหญิง เพ็ญนภา     โพธิ์ฆัง
รอการบันทึก
0
0
0
30
7602
เด็กหญิง แพรวา     แก้วคำ
รอการบันทึก
0
0
0
31
7603
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์     ศรีสมุทร
รอการบันทึก
0
1
0
32
7604
เด็กหญิง รัชดาวัลณ์     เอกตาแสง
รอการบันทึก
0
0
0
33
7605
เด็กหญิง วิมลวรรณ     สุวรรณ์
รอการบันทึก
2
0
0
34
7606
เด็กหญิง อัจฉราวลี     ทองเชื้อ
รอการบันทึก
4
2
0
35
7683
เด็กหญิง ศิริภัสสร     ภู่กลัด
รอการบันทึก
0
0
0
36
7702
เด็กหญิง เกตุวดี     งามญาติ
รอการบันทึก
0
0
0