นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 1/5 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ สิงห์โต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7850
เด็กชาย กฤษฎา นาคสนิท    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7851
เด็กชาย เขื่อนเพชร สุวรรณ์สิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7852
เด็กชาย จารุเดช ฟองหนองอ้อ    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7853
เด็กชาย ชุติเทพ แซ่ลิ้ม    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7854
เด็กชาย ธวุฒ จันทะแสน    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7855
เด็กชาย ธีรเดช คำสุข    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7856
เด็กชาย นภัทรพงษ์ ทองนาค    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7857
เด็กชาย ปฏิวัติ นฤสุข    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7858
เด็กชาย ปุญญวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7859
เด็กชาย พงศกร มั่นเหมาะ    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7860
เด็กชาย ภัทรกร สิงห์หะ    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7861
เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยงค์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7862
เด็กชาย วรพัฒน์ พาน้อย    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7863
เด็กชาย ศุภกรณ์ ตาไว    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7865
เด็กชาย สกลเกียรติ์ ดีสีทา    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7866
เด็กชาย สิรภพ อินเรืองสม    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7867
เด็กชาย สิรภัทร ศรีสะสม    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7868
เด็กชาย สุริยะ มายูร    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7869
เด็กชาย หัสธชัย กันสุข    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7870
เด็กชาย อธิชาติ ธนูศร    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7871
เด็กชาย อภิชาติ การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7872
เด็กชาย อาทิตร อ้นภา    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7873
เด็กหญิง กานต์รวี การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7874
เด็กหญิง ขนิษฐา เนตรสว่าง    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7875
เด็กหญิง จรรยพร จิตรกล้า    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7876
เด็กหญิง ชมพูนุช แสงชุ่ม    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7877
เด็กหญิง ชิดชนก คุณยา    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7878
เด็กหญิง ธารารัตน์ พุเพ่ง    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7879
เด็กหญิง พัทธิ์ธีรา เอื่อมสมบูรณ์ชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7880
เด็กหญิง รัตน์ชนี มาคล้อง    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7881
เด็กหญิง วรัญญา แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7882
เด็กหญิง ศศินิภา เหล็กดี    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7883
เด็กหญิง ศิราณี อ่อนสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7884
เด็กหญิง สุกัญญา จิตบุญ    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7885
เด็กหญิง สุชานุช พลคำมาก    
รอการบันทึก
0
0
0