นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/5 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ สิงห์โต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7607
เด็กชาย กรินทร์     มาลาหอม
รอการบันทึก
0
0
0
2
7608
เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์     สูงรุ่ง
รอการบันทึก
5
1
0
3
7609
เด็กชาย ณัฐภัทร     ตามบุญ
รอการบันทึก
3
1
0
4
7610
เด็กชาย ธนพล     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
2
0
0
5
7611
เด็กชาย ธนาวุฒิ     พวงมณี
รอการบันทึก
1
1
0
6
7612
เด็กชาย ธีระดนย์     บัวแพง
รอการบันทึก
0
0
0
7
7613
เด็กชาย นพรัตน์     สุจจริต
รอการบันทึก
1
0
0
8
7614
เด็กชาย บุญฤทธิ์     ธรรมจิตรเหมาะ
รอการบันทึก
0
0
0
9
7615
เด็กชาย ปิติ     ซาพิมพ์
รอการบันทึก
1
0
0
10
7616
เด็กชาย พศิน     เขตรัมย์
รอการบันทึก
2
0
0
11
7617
เด็กชาย พีรพงษ์     ด้านจันทา
รอการบันทึก
5
2
0
12
7618
เด็กชาย รัฐภูมิ     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
0
0
0
13
7619
เด็กชาย วิลลี่     แซ่จี่
รอการบันทึก
1
1
0
14
7620
เด็กชาย วีรวัฒน์     คำตีบ
รอการบันทึก
0
0
0
15
7621
เด็กชาย วุฒิชัย     ปิกขุนทด
รอการบันทึก
2
1
0
16
7622
เด็กชาย สุรชาติ     โค้วเหลย
รอการบันทึก
0
0
0
17
7623
เด็กชาย อธิพัฒน์     ปานยอด
รอการบันทึก
4
0
0
18
7624
เด็กชาย อภินัน     แพงแก้ว
รอการบันทึก
6
0
0
19
7626
เด็กชาย เอกพจน์     พรมลี
รอการบันทึก
1
0
0
20
7678
เด็กชาย ธนพัฒน์     ทัศดี
รอการบันทึก
2
0
0
21
7679
เด็กชาย ตระการศิษฐ์     ไวกสิการ
รอการบันทึก
0
0
0
22
7627
เด็กหญิง กัญญาณัฐ     ในประเทศ
รอการบันทึก
2
1
0
23
7628
เด็กหญิง จันทร์รัตน์     หารเอี่ยม
รอการบันทึก
0
0
0
24
7629
เด็กหญิง จารุวรรณ     แสงจัด
รอการบันทึก
1
0
0
25
7630
เด็กหญิง ณัฐนิช     สุริยา
รอการบันทึก
0
0
0
26
7631
เด็กหญิง นนทวรรณ     ธาตุทอง
รอการบันทึก
0
0
0
27
7632
เด็กหญิง ภรัณยา     เจริญราช
รอการบันทึก
1
0
0
28
7633
เด็กหญิง วรรณิษา     ผิวเหลือง
รอการบันทึก
0
0
0
29
7634
เด็กหญิง วราภรณ์     ศรีสุพล
รอการบันทึก
0
0
0
30
7635
เด็กหญิง ศุภากร     ศรีสวัสดิ์
รอการบันทึก
1
0
0
31
7636
เด็กหญิง สุชาดา     เมาเกตุ
รอการบันทึก
0
0
0
32
7637
เด็กหญิง สุนารักษ์     คงเมือง
รอการบันทึก
1
0
0