นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 2/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปราณี แป้นแก้ว

  

ครูนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7476
เด็กชาย ก้องเกียรติ สวามิชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7477
เด็กชาย ญาณวัฒน์ ณะจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7478
เด็กชาย ทรงวุฒิ ช่างย้อม    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7481
เด็กชาย เปรม จำปาศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7482
เด็กชาย ยศพนธ์ ชมชิด    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7484
เด็กชาย สรวิศ ขันสิงห์หา    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7592
เด็กชาย สายชล คุณยา    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7708
เด็กชาย ธนะวัฒน์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7487
เด็กหญิง กนกพร โพธิ์ศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7488
เด็กหญิง จุฑามาศ ไทยโคกสี    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7489
เด็กหญิง จุฑารัตน์ กันทะน่วม    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7490
เด็กหญิง ชลธิชา กำมา    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7491
เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เกตุสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7492
เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มาหา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7493
เด็กหญิง ณัฐธิสา อ้นภา    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7495
เด็กหญิง ธนภรณ์ จันทร์ทุ่ง    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7496
เด็กหญิง ธัญสินี อินทิม    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7497
เด็กหญิง นรภัทร พานชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7498
เด็กหญิง เนตรนภา แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7499
เด็กหญิง พัชริฏา ม่วงมี    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7500
เด็กหญิง มัฐสิกาญจน์ สุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7502
เด็กหญิง วรรณวิสา ประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7503
เด็กหญิง วิชญาภา บุญประจักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7504
เด็กหญิง สุพิชญา สุวรรณประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7505
เด็กหญิง สุวนันท์ บุตตะเกิง    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7506
เด็กหญิง อรวีณ์ รักงาม    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7508
เด็กหญิง อาทิตยา ธนูศร    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7534
เด็กหญิง บงกช ฉ่ำชื่นวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7538
เด็กหญิง รัชธานี คงนิสัย    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7569
เด็กหญิง พิมพ์นิภา รักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7570
เด็กหญิง ภิญญามาศ ศรีสมุทร    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7572
เด็กหญิง ศศิวิมล สงกระสิน    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7575
เด็กหญิง สุพัตรา ดาวลอย    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7598
เด็กหญิง นันทวรรณ ป้องโสภา    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7603
เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ศรีสมุทร    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7636
เด็กหญิง สุชาดา เมาเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7705
เด็กหญิง พิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร    
รอการบันทึก
0
0
0