นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 2/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปราณี แป้นแก้ว

  

ครูนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7230
เด็กชาย กฤชตะวัน     เอี่ยมสะอาด
รอการบันทึก
0
0
0
2
7231
เด็กชาย เกียรติชัย     เกตุสุวรรณ
รอการบันทึก
1
0
0
3
7232
เด็กชาย จตุพล     ลิ้มสุวรรณ
รอการบันทึก
1
0
0
4
7234
เด็กชาย โชคทวี     ราชบุตรศรี
รอการบันทึก
11
1
1
5
7237
เด็กชาย บุญยกรณ์     ชื่นด้วง
รอการบันทึก
0
0
0
6
7238
เด็กชาย พิสิษฐ์     ดัชทุยาวัฒน์
รอการบันทึก
16
1
0
7
7240
เด็กชาย วัชรวิทย์     กระเช้าเงิน
รอการบันทึก
0
0
0
8
7241
เด็กชาย พิชัยพรหม     จันทร์ทับทิม
รอการบันทึก
1
0
0
9
7242
เด็กชาย วิทยากร     กระเสตวิทย์
รอการบันทึก
0
0
0
10
7243
เด็กชาย วิวัฒน์วงศ์วรรณ     ธนูศร
รอการบันทึก
0
1
0
11
7248
เด็กชาย อภิรักษ์     อ้อยฉิมพลี
รอการบันทึก
1
0
0
12
7249
เด็กชาย อากา    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7273
เด็กชาย ชลพรรษ     จันทศิริ
รอการบันทึก
0
0
0
14
7314
เด็กชาย วรรณชัย     ศรีวิชัย
รอการบันทึก
0
0
0
15
7316
เด็กชาย วีระชัย     วงศ์หอม
รอการบันทึก
0
0
0
16
7250
เด็กหญิง กัญญาวีร์     อ่อนน้อม
รอการบันทึก
0
0
0
17
7251
เด็กหญิง จิตรดา     ดอนพงไพร
รอการบันทึก
0
0
0
18
7252
เด็กหญิง จุฑามาศ     พุเพ่ง
รอการบันทึก
0
0
0
19
7253
เด็กหญิง เจนจิรา     จั่นเพชร
รอการบันทึก
0
0
0
20
7254
เด็กหญิง ดวงฤทัย     อ้นพา
รอการบันทึก
0
0
0
21
7256
เด็กหญิง บัณฑิตา     วอขวา
รอการบันทึก
0
0
0
22
7257
เด็กหญิง บุญยาพร     ดาสา
รอการบันทึก
0
0
0
23
7259
เด็กหญิง เยาวลักษณ์     มาลาศรี
รอการบันทึก
0
2
0
24
7260
เด็กหญิง วนิดา     อ่อนโยน
รอการบันทึก
0
1
0
25
7261
เด็กหญิง วราลักษณ์     วานุนาม
รอการบันทึก
0
0
0
26
7262
เด็กหญิง วัชราภรณ์     วัฒนศิริ
รอการบันทึก
1
2
0
27
7263
เด็กหญิง วิลาสินี     สมกุล
รอการบันทึก
0
0
0
28
7264
เด็กหญิง อภิชญา     การะภักดี
รอการบันทึก
0
1
0
29
7265
เด็กหญิง อินทิรา     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
2
0
0
30
7285
เด็กหญิง ชฎาณัฐภัทร์     ผลาผล
รอการบันทึก
1
0
0
31
7288
เด็กหญิง นพเก้า     โต๊ะหมาน
รอการบันทึก
3
0
0
32
7292
เด็กหญิง น้ำเพชร     แพรเขียว
รอการบันทึก
1
2
0
33
7293
เด็กหญิง นิดารัตน์     เด็ดเดี่ยว
รอการบันทึก
1
0
0
34
7328
เด็กหญิง รัชพร     สุกชู
รอการบันทึก
0
1
0
35
7330
เด็กหญิง วรรณวิษา     สมทอง
รอการบันทึก
1
1
0
36
7456
เด็กหญิง กรวรรณ     ชูอินทร์
รอการบันทึก
0
0
0
37
7458
เด็กหญิง จุฑาภรณ์     สายสุนีย์
รอการบันทึก
3
1
0
38
07700
เด็กหญิง วาสนา     เทศนา
รอการบันทึก
0
0
0