นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 2/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวันแรม หมอนอิง

  

ครูอนุกร ชั่งเกวียน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7475
เด็กชาย การินธร วรวิเวศ    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7479
เด็กชาย ธีรเทพ กลิ่นสีทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7480
เด็กชาย ปวริศร์ จำปาศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7483
เด็กชาย วุฒิชัย เชาวริต    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7485
เด็กชาย สุชานันท์ กรรมกร    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7486
เด็กชาย อัคคเดช การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7510
เด็กชาย ชัยพฤกษ์ แฝงสูงเนิน    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7511
เด็กชาย ณัฐนันท์ สมกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7512
เด็กชาย ณัฐพล ม้าวิเศษ    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7515
เด็กชาย นฤภัทร คชฤทธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7516
เด็กชาย พยากรณ์ ศรีเพ็ง    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7517
เด็กชาย พัชรพล ทองใส    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7519
เด็กชาย พีรณัฐ ยืนยง    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7522
เด็กชาย วรภักดิ์ วระชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7523
เด็กชาย วีรวัฒน์ โพธิ์ศรีแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7524
เด็กชาย วีรวุฒิ อุส่าห์ดี    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7526
เด็กชาย สมพร พลบุญ    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7494
เด็กหญิง ทัศณิชา มาลาศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7501
เด็กหญิง มาลินี จรัสเอี่ยม    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7507
เด็กหญิง อาทิตยา สินสถาน    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7528
เด็กหญิง จุนโกะ ฮัทโตริ    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7529
เด็กหญิง ชนกนันท์ ดามี    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7530
เด็กหญิง ชลธิชา ชัยบัญหา    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7531
เด็กหญิง นภาพร ใจนวล    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7532
เด็กหญิง นรากร ภูอ่าว    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7535
เด็กหญิง พรธวัล อำพรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7536
เด็กหญิง พรพิมล เอี่ยมช้อย    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7537
เด็กหญิง ภัทรธิดา ม่วงมี    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7540
เด็กหญิง อรอุมา พรหมมาตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7541
เด็กหญิง อาริสา ชุมภูสุวงษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7542
เด็กหญิง อารียา รูปโสม    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7675
เด็กหญิง พัชรา สันทาลุนัย    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7684
เด็กหญิง มนัญญา แก้วอ่อง    
รอการบันทึก
0
0
0