นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 2/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวันแรม หมอนอิง

  

ครูอนุกร ชั่งเกวียน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7245
เด็กชาย สมศักดิ์     คลุ้มกล่ำ
รอการบันทึก
1
0
0
2
7246
เด็กชาย สวิตต์     ดีเสมอ
รอการบันทึก
1
1
0
3
7266
เด็กชาย กฤตเมธ     ศรีประเสริฐ
รอการบันทึก
0
0
0
4
7267
เด็กชาย กฤติพงศ์     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
8
1
0
5
7268
เด็กชาย กฤษฎา     เที่ยงอยู่
รอการบันทึก
0
1
0
6
7269
เด็กชาย กฤษณ     ศรีลาคำ
รอการบันทึก
3
0
0
7
7270
เด็กชาย จรินทร     เดชเรือง
รอการบันทึก
1
0
0
8
7271
เด็กชาย จิรายุ     เข็มมี
รอการบันทึก
0
0
0
9
7272
เด็กชาย จิรายุ     บุตรอ่ำ
รอการบันทึก
2
1
0
10
7274
เด็กชาย ณภัทร     ศาสนะ
รอการบันทึก
2
0
0
11
7275
เด็กชาย ธวัชชัย     นรสิงห์
รอการบันทึก
1
0
0
12
7276
เด็กชาย ธิเบต     สมดวงศรี
รอการบันทึก
1
1
0
13
7277
เด็กชาย ธีรภัท     ชูพินิจ
รอการบันทึก
2
3
0
14
7278
เด็กชาย ธีรศักดิ์     เนตรนิล
รอการบันทึก
11
5
0
15
7279
เด็กชาย นนทภพ     จังพล
รอการบันทึก
1
0
0
16
7280
เด็กชาย นฤเบศร     ทองนาค
รอการบันทึก
2
0
0
17
7281
เด็กชาย ศักดา     เครือภู่
รอการบันทึก
1
1
0
18
7282
เด็กชาย ศุภเศรษฐ์     เพ็ญแสง
รอการบันทึก
10
1
1
19
7284
เด็กหญิง กัญญาพัชร     หมื่นเทพ
รอการบันทึก
0
1
0
20
7286
เด็กหญิง ชลธิชา     มีอาญา
รอการบันทึก
1
3
0
21
7287
เด็กหญิง ณัฐกานต์     ศรีสงคราม
รอการบันทึก
1
1
0
22
7289
เด็กหญิง นพรัตน์     ใจนวล
รอการบันทึก
0
0
0
23
7290
เด็กหญิง นลินทิพย์     สำราญ
รอการบันทึก
0
1
0
24
7291
เด็กหญิง นันทิกานต์     ชูเถื่อน
รอการบันทึก
0
1
0
25
7294
เด็กหญิง ปรียาดา     สิงหเดช
รอการบันทึก
0
1
0
26
7295
เด็กหญิง ปวิธิดา     กาญจนา
รอการบันทึก
1
2
0
27
7296
เด็กหญิง พนัชดา     กฤษดี
รอการบันทึก
1
0
0
28
7297
เด็กหญิง ภิญญฎา     บุบผาชาติ
รอการบันทึก
0
0
0
29
7298
เด็กหญิง โยสิตา     จันทร์แสง
รอการบันทึก
0
0
0
30
7299
เด็กหญิง สุดารัตน์     แฝงสูงเนิน
รอการบันทึก
0
0
0
31
7300
เด็กหญิง สุนิตา     สกุลศรี
รอการบันทึก
0
3
0
32
7301
เด็กหญิง เสาวรจ     วงษ์สว่าง
รอการบันทึก
4
4
0
33
7404
เด็กหญิง สุชาดา     บุญเกิด
รอการบันทึก
0
0
0
34
7455
เด็กหญิง ฮารีย์ยา     เกษมโสต
รอการบันทึก
4
3
0
35
7472
เด็กหญิง ณัฐชา     แสงกิตติกร
รอการบันทึก
0
1
0
36
07688
เด็กหญิง นรีรัตน์     จินดาวงษ์ธรรม์
รอการบันทึก
0
0
0
37
07691
เด็กหญิง สุดารัตน์     ศรีธรรมกิจจา
รอการบันทึก
0
0
0
38
07703
เด็กหญิง จิดาภา     นันสี
รอการบันทึก
0
0
0