นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 2/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิลาวัณย์ จันทร์ไข่

  

ครูปิ่นกาญณ์เกล้า การภักดี

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7513
เด็กชาย ธณวรรธน์ อนันต์ภิรักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7514
เด็กชาย ธนกร กุญแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7518
เด็กชาย พัชรพล นุชรอด    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7520
เด็กชาย กรภพ อ้นพา    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7521
เด็กชาย มงคล ขันแข็ง    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7525
เด็กชาย ศุภวิชญ์ กาละภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7527
เด็กชาย อณุวัตร กิรัมย์    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7543
เด็กชาย กรวิชย์ แสนสุชใส    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7545
เด็กชาย คณิศร แสงเงิน    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7546
เด็กชาย จักรี ชัยสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7547
เด็กชาย ณิชพงศ์ จันทมี    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7548
เด็กชาย ธนพนธ์ หล้าไทยสงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7549
เด็กชาย ธนวัฒน์ เงินเนตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7550
เด็กชาย นราวิชญ์ พุทธา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7551
เด็กชาย พงศภัค อ่วมปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7552
เด็กชาย พรเทพ อ่ำจิ๋ว    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7553
เด็กชาย พิทักษ์ บุญประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7557
เด็กชาย สุจิณดา ถนอมสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7672
เด็กชาย ณัฐชัย ศรีสำเนียง    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7676
เด็กชาย จักรพรรดิ์ สันทาลุนัย    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7681
เด็กชาย ธีรภัทร สิงห์หะ    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7706
เด็กชาย ชัยวัฒน์ สุขโข    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7933
เด็กชาย ศุภกฤต แสนปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7539
เด็กหญิง สาวิตรี หงษ์ร่อน    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7559
เด็กหญิง กานต์พิชชา แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7560
เด็กหญิง จินต์จุฑา โคตรศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7561
เด็กหญิง ชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7562
เด็กหญิง ณัชชา กุลมาลา    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7563
เด็กหญิง ณัฐธนพร แก้วสี    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7564
เด็กหญิง ดาราวรรณ เมาเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7566
เด็กหญิง ปวันรัตน์ แจ้งสว่าง    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7567
เด็กหญิง ปาลิตา บุญธรรม    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7568
เด็กหญิง พัชราภา อ่อนสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7571
เด็กหญิง วรนุช ป้อมศิลป์    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7574
เด็กหญิง ศิริมา สุขใจ    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7671
เด็กหญิง อรพรรณ เรืองขจร    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7677
เด็กหญิง วรัมพร สารีผล    
รอการบันทึก
0
0
0
38
6875
เด็กหญิง นายอภิวัฒน์ ไพเตี้ย    
รอการบันทึก
0
0
0