นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 2/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิลาวัณย์ จันทร์ไข่

  

ครูปิ่นกาญณ์เกล้า การภักดี

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7233
เด็กชาย ชรัมย์รัตน์     อิ่มเคี่ยม
รอการบันทึก
1
1
0
2
7235
เด็กชาย ธนากร     เที่ยงอยุ่
รอการบันทึก
2
0
0
3
7236
เด็กชาย น้ำเงิน     ปานเงิน
รอการบันทึก
3
0
0
4
7239
เด็กชาย ยศสรัล     แก้วตา
รอการบันทึก
0
1
0
5
7244
เด็กชาย สมประสงค์     บัวศรีตัน
รอการบันทึก
1
0
0
6
7247
เด็กชาย อนุรักษ์     ป้องเขต
รอการบันทึก
1
0
0
7
7302
เด็กชาย ขวัญชัย     แก้วจันทร์
รอการบันทึก
1
0
0
8
7303
เด็กชาย คมกฤษ     พวงราช
รอการบันทึก
1
0
0
9
7304
เด็กชาย จักรภพ     พลเสนา
รอการบันทึก
0
0
0
10
7305
เด็กชาย ณัฐวัฒน์     สารแดง
รอการบันทึก
1
0
0
11
7306
เด็กชาย ทัตชัย     หารเอี่ยม
รอการบันทึก
0
0
0
12
7308
เด็กชาย นเรทร     การะเกตุ
รอการบันทึก
0
0
0
13
7309
เด็กชาย นิติกร     ภูมิเลิศ
รอการบันทึก
2
0
0
14
7311
เด็กชาย ภูมินท์     บุญประดับ
รอการบันทึก
0
0
0
15
7312
เด็กชาย ภูมินทร์     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
0
0
0
16
7313
เด็กชาย รัชชานนท์     ประเสริฐสังข์
รอการบันทึก
0
0
0
17
7315
เด็กชาย วรฤทธิ์     โคตสีนวล
รอการบันทึก
0
0
0
18
3717
เด็กชาย โสพี     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
4
1
0
19
7319
เด็กชาย อภิรักษ์     หงษ์เวียงจันทร์
รอการบันทึก
1
6
0
20
7459
เด็กชาย อนันตชัย     คำพิพจน์
รอการบันทึก
24
4
0
21
7255
เด็กหญิง ธนกาญจน์     ป้องเต่า
รอการบันทึก
0
0
0
22
7258
เด็กหญิง ปราถนา     บุญเชย
รอการบันทึก
0
0
0
23
7320
เด็กหญิง จุฑามาศ     สมานวงษ์
รอการบันทึก
1
2
0
24
7321
เด็กหญิง ณัชชา     รื่นลม
รอการบันทึก
2
0
0
25
7322
เด็กหญิง ธัญพร     เจริญราช
รอการบันทึก
0
1
0
26
7323
เด็กหญิง พรรพษา     โสภาเพีย
รอการบันทึก
6
1
0
27
7324
เด็กหญิง พลอยไพย์ริน     พุ่มพวง
รอการบันทึก
1
0
0
28
7325
เด็กหญิง ภารดี     ไพเตี้ย
รอการบันทึก
0
0
0
29
7326
เด็กหญิง มาริสา     ไลไธสง
รอการบันทึก
0
2
0
30
7327
เด็กหญิง มาวิตา     แสงศรีธูป
รอการบันทึก
0
0
0
31
7329
เด็กหญิง รุ่งนภา     พ่วงเกิด
รอการบันทึก
0
1
0
32
7331
เด็กหญิง สิริณัฏฐ์     สุขกัลยา
รอการบันทึก
0
0
0
33
7332
เด็กหญิง สุกัญญา     ตุ่นกอ
รอการบันทึก
0
0
0
34
7333
เด็กหญิง สุจินดา     ดูลาสัตย์
รอการบันทึก
0
0
0
35
7334
เด็กหญิง สุนิสา     พุทธรักษา
รอการบันทึก
1
0
0
36
7335
เด็กหญิง สุภัชรีย์     เหล็กคม
รอการบันทึก
0
1
1
37
7336
เด็กหญิง อนุสสรา     ดาสา
รอการบันทึก
1
0
0