นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 2/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิทูล บินชัย

  

ครูอรวรรณ อุดมสุข

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7554
เด็กชาย พีรภัทร ชัยรัตน์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7558
เด็กชาย เอกรินทร์ บูชา    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7576
เด็กชาย ก้องภพ การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7577
เด็กชาย ชลพรรษ ฤกษดี    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7578
เด็กชาย ชัยอนันต์ ขุนพิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7579
เด็กชาย ณัฐพล บุผามาลา    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7580
เด็กชาย ธนทรงพร ทองแดง    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7581
เด็กชาย บดินทร์ มามะ    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7582
เด็กชาย ปฏิเวช ชัยรักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7584
เด็กชาย เปรมนัช วระฉัตร    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7585
เด็กชาย พัชรพล พัดโท    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7588
เด็กชาย วรวิทย์ เกิดมงคล    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7589
เด็กชาย วันเฉลิม เอี่ยมสะอาด    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7590
เด็กชาย วันชัย แน่นหนา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7593
เด็กชาย สุรพล โค้วเหลย    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7594
เด็กชาย สุรภัทร แก่นกสิการ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7595
เด็กชาย อรรถพล เพลิงเทียน    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7596
เด็กชาย อิทธิเทพ ปัสตัน    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7680
เด็กชาย วันชนะ พนมเขต    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7932
เด็กชาย นนทกร บุรวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7936
เด็กชาย อภิวัฒน์ พันธ์เพชร    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7396
เด็กหญิง กรติตัญญู เพิ่มพูล    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7565
เด็กหญิง ธีรกานต์ บุญแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7573
เด็กหญิง ศรินยา จุมพรม    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7597
เด็กหญิง ณัฐวดี จำปาศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7599
เด็กหญิง เบญญาพร เกษาพร    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7600
เด็กหญิง พิยดา ทองปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7601
เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์ฆัง    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7602
เด็กหญิง แพรวา แก้วคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7604
เด็กหญิง รัชดาวัลย์ เอกตาแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7605
เด็กหญิง วิมลวรรณ สุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7683
เด็กหญิง ศิริภัสสร ภู่กลัด    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7702
เด็กหญิง เกตุวดี งามญาติ    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7937
เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์สง    
รอการบันทึก
0
0
0