นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 2/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิทูล บินชัย

  

ครูอรวรรณ อุดมสุข

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7337
เด็กชาย เจษฎาพร     สำราญ
รอการบันทึก
4
0
0
2
7338
เด็กชาย ณัฐกรณ์     เทียนสอาด
รอการบันทึก
10
1
0
3
7339
เด็กชาย ธนกร     พึ่งรอด
รอการบันทึก
0
0
0
4
7340
เด็กชาย ธันวา     เครือเผือ
รอการบันทึก
1
0
0
5
7341
เด็กชาย บวรวิทย์     เอกบัว
รอการบันทึก
1
1
0
6
7342
เด็กชาย ปิยะพงษ์     จันทร์หงส์ประชา
รอการบันทึก
8
1
0
7
7343
เด็กชาย ปุรเชษฐ์     ชินวงค์
รอการบันทึก
2
2
0
8
7344
เด็กชาย พงศพล     อินตานนท์
รอการบันทึก
3
1
0
9
7345
เด็กชาย พรเทพ     แก้วกูล
รอการบันทึก
8
1
0
10
7346
เด็กชาย ภัทรวัต     ดวงชื่น
รอการบันทึก
0
0
0
11
7347
เด็กชาย ภานุภัทร     สวัสดิ์รักษา
รอการบันทึก
3
1
0
12
7348
เด็กชาย ภูริภัทร     แสนโท
รอการบันทึก
0
1
0
13
7349
เด็กชาย ภูวฤทธิ์     สุทธัง
รอการบันทึก
3
0
0
14
7350
เด็กชาย ศรราม     แซ่จี
รอการบันทึก
0
5
0
15
7351
เด็กชาย ศิววงศ์     เสริมสวัสดิ์กุล
รอการบันทึก
3
1
0
16
7352
เด็กชาย สัมภาพ     พระเกตุ
รอการบันทึก
7
1
0
17
7353
เด็กชาย สุขเกษม     พวงประดับ
รอการบันทึก
1
0
0
18
7354
เด็กชาย สุรเชษฐ์     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
1
0
0
19
7355
เด็กชาย สุรพัศ     ประมูล
รอการบันทึก
1
0
0
20
7356
เด็กชาย อดิสรณ์     จานลาน
รอการบันทึก
1
1
0
21
7359
เด็กชาย อโนชา     โพธิ์หวี
รอการบันทึก
10
0
0
22
7462
เด็กชาย นภัสกร     ผายแสง
รอการบันทึก
4
2
0
23
7468
เด็กชาย ธนภูมิ     นุ่มมาก
รอการบันทึก
15
10
0
24
07698
เด็กชาย ทิวากร     พูลเขตกรณ์
รอการบันทึก
0
0
0
25
7361
เด็กหญิง กัลยา     มุจรินทร์
รอการบันทึก
0
0
0
26
7362
เด็กหญิง จิดาภา     ตาลประไพ
รอการบันทึก
6
5
0
27
7363
เด็กหญิง ชุติมา     บุญประคม
รอการบันทึก
1
1
0
28
7364
เด็กหญิง นัทชา     แสงเงิน
รอการบันทึก
0
1
0
29
7365
เด็กหญิง บุศญาณี     คล้ายสุบรรณ์
รอการบันทึก
0
1
0
30
7366
เด็กหญิง ปภาวดี     ม่วงมี
รอการบันทึก
4
0
0
31
7367
เด็กหญิง ลลิตา     บากบั่น
รอการบันทึก
3
0
0
32
7368
เด็กหญิง ศรีสุดา     วิกาเงิน
รอการบันทึก
1
1
0
33
7369
เด็กหญิง สมใจ     สีทา
รอการบันทึก
3
0
0
34
7370
เด็กหญิง สุกันยา     ภูยาฟ้า
รอการบันทึก
0
0
0
35
7371
เด็กหญิง สุมณฑา     สิงห์ทอง
รอการบันทึก
0
1
0