นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 3/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไลพร พฤกษชาติ

  

ครูอำนวย ศรีสุพล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7230
เด็กชาย กฤชตะวัน เอี่ยมสะอาด    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7231
เด็กชาย เกียรติชัย เกตุสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7232
เด็กชาย จตุพล ลิ้มสุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7234
เด็กชาย โชคทวี ราชบุตรศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7237
เด็กชาย บุญยกรณ์ ชื่นด้วง    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7238
เด็กชาย พิสิษฐ์ ดัชทุยาวัฒน์    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7240
เด็กชาย วัชรวิทย์ กระเช้าเงิน    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7241
เด็กชาย พิชัยพรหม จันทร์ทับทิม    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7242
เด็กชาย วิทยากร กระเสตวิทย์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7243
เด็กชาย วิวัฒน์วงศ์วรรณ ธนูศร    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7248
เด็กชาย อภิรักษ์ อ้อยฉิมพลี    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7249
เด็กชาย อากา -    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7273
เด็กชาย ชลพรรษ จันทศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7314
เด็กชาย วรรณชัย ศรีวิชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7316
เด็กชาย วีระชัย วงศ์หอม    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7250
เด็กหญิง กัญญาวีร์ อ่อนน้อม    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7251
เด็กหญิง จิตรดา ดอนพงไพร    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7252
เด็กหญิง จุฑามาศ พุเพ่ง    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7253
เด็กหญิง เจนจิรา จั่นเพชร    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7254
เด็กหญิง ดวงหฤทัย อ้นพา    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7256
เด็กหญิง บัณฑิตา วอขวา    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7257
เด็กหญิง บุญยาพร ดาสา    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7259
เด็กหญิง เยาวลักษณ์ มาลาศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7260
เด็กหญิง วนิดา อ่อนโยน    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7261
เด็กหญิง วราลักษณ์ วานุนาม    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7262
เด็กหญิง วัชราภรณ์ วัฒนศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7263
เด็กหญิง วิลาสินี สมกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7264
เด็กหญิง อภิชญา การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7265
เด็กหญิง อินทิรา ขุนพิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7285
เด็กหญิง ชฎาณัฐภัทร์ ผลาผล    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7288
เด็กหญิง นพเก้า โต๊ะหมาน    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7292
เด็กหญิง น้ำเพชร แพรเขียว    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7293
เด็กหญิง นิดารัตน์ เด็ดเดี่ยว    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7328
เด็กหญิง รัชพร สุกชู    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7330
เด็กหญิง วรรณวิษา สมทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7456
เด็กหญิง กรวรรณ ชูอินทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7458
เด็กหญิง จุฑาภรณ์ สายสุนีย์    
รอการบันทึก
0
0
0
38
7700
เด็กหญิง วาสนา เทศนา    
รอการบันทึก
0
0
0