นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 3/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูฐานันดร์ แย้มนิล

  

ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

  

ครูธนวัฏ เอี่ยมชะโอด

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6817
เด็กชาย กิตติศักดิ์     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
3
0
1
2
6818
เด็กชาย เกรียงไกร     สิบมี
รอการบันทึก
46
4
31
3
6819
เด็กชาย เขตต์     จังพล
รอการบันทึก
37
5
22
4
6820
เด็กชาย เจษฎา     เหล่าเขตกิจ
รอการบันทึก
8
2
2
5
6821
เด็กชาย ณัฐวุฒิ     วิถุนัด
รอการบันทึก
6
0
0
6
6822
เด็กชาย ไตรรงค์     เที่ยงคงมา
รอการบันทึก
2
1
2
7
6824
เด็กชาย ธนานันท์     พลชัยมาตร
รอการบันทึก
1
0
1
8
6825
เด็กชาย ธีระพัฒน์     พวงจันทร์ศรี
รอการบันทึก
2
3
6
9
6826
เด็กชาย นพรัตน์     มาฤาษี
รอการบันทึก
23
1
17
10
6827
เด็กชาย บัณฑิต     เข็มสร
รอการบันทึก
3
1
0
11
6828
เด็กชาย พรชัย     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
2
0
3
12
6829
เด็กชาย ภีรเดช     น่วมยิ้ม
รอการบันทึก
1
1
0
13
6830
เด็กชาย ศิรวิทย์     เอี่ยมมา
รอการบันทึก
24
8
1
14
6831
เด็กชาย ศุภชัย     อักรศรี
รอการบันทึก
1
0
2
15
6832
เด็กชาย อนิรุทธิ์     ม่วงมี
รอการบันทึก
22
6
4
16
6833
เด็กชาย อนุรักษ์     เหล็กคม
รอการบันทึก
10
1
1
17
6834
เด็กชาย อัศนี     ภู่ทอง
รอการบันทึก
0
2
1
18
7008
เด็กชาย ภูมิธรรม     เหลืองอภิชาติ
รอการบันทึก
30
2
30
19
6837
เด็กหญิง กัญญารัตน์     พูนศรี
รอการบันทึก
0
6
2
20
6838
เด็กหญิง จินต์จุฑา     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
5
13
1
21
6839
เด็กหญิง จุฬารัตน์     เกตุอินทร
รอการบันทึก
6
1
0
22
6840
เด็กหญิง ชนิภรณ์     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
7
8
1
23
6841
เด็กหญิง ชาลิสา     พุ่มทอง
รอการบันทึก
4
4
0
24
6842
เด็กหญิง ชิตชนก     นาคมี
รอการบันทึก
2
1
0
25
6843
เด็กหญิง ชุติมณฑน์     สีทา
รอการบันทึก
0
1
0
26
6845
เด็กหญิง ทิพย์วิมล     พันคง
รอการบันทึก
2
3
0
27
6846
เด็กหญิง เบญญาภา     ฉ่ำชื่นวงค์
รอการบันทึก
1
4
1
28
6847
เด็กหญิง ไปรยา     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
0
4
0
29
6848
เด็กหญิง ยาวณี     พันคง
รอการบันทึก
0
0
0
30
6849
เด็กหญิง วชิรญาณ์     ธิดา
รอการบันทึก
3
15
0
31
6850
เด็กหญิง วนัฏชา     ดาสาลี
รอการบันทึก
2
5
0
32
6853
เด็กหญิง วิภาวรรณ     ช่างย้อม
รอการบันทึก
0
0
0
33
6855
เด็กหญิง อภินชา     สวัวดิ์นะที
รอการบันทึก
3
3
0
34
6879
เด็กหญิง ธนัชชา     แพงแก้ว
รอการบันทึก
2
0
1
35
6921
เด็กหญิง โยษิตา     วงษ์สุวรรณ
รอการบันทึก
0
1
2
36
6932
เด็กหญิง อวัศยา     เรื่อศรีจันทร์
รอการบันทึก
2
0
2