นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 3/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไลพร พฤกษชาติ

  

ครูอำนวย ศรีสุพล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7032
เด็กชาย จีรชัย     คำดำ
รอการบันทึก
0
1
0
2
7033
เด็กชาย ธีรวุธ     อ้อยฉิมพลี
รอการบันทึก
0
4
0
3
7034
เด็กชาย ภาณุมาศ     อินทร์ทอง
รอการบันทึก
0
4
0
4
7035
เด็กชาย ฉัตรชัย     ทองเกิด
รอการบันทึก
1
8
0
5
7037
เด็กชาย พรชัย     หอมสิน
รอการบันทึก
0
0
0
6
7039
เด็กชาย ปรเมศวร์     บุตรวงษ์
รอการบันทึก
4
4
1
7
7040
เด็กชาย พลากรณ์     สีลาดเลา
รอการบันทึก
1
10
0
8
7041
เด็กชาย อนุชาวุฒิ     อนุสามิ
รอการบันทึก
0
1
0
9
7043
เด็กชาย ธนวัฒน์     ริ้วทอง
รอการบันทึก
1
4
0
10
7067
เด็กชาย สิทธิศักดิ์     วงษ์มา
รอการบันทึก
1
3
0
11
7082
เด็กชาย วันชัย     พันคง
รอการบันทึก
0
0
0
12
7085
เด็กชาย ภูริภัทร     จังพล
รอการบันทึก
10
4
4
13
7146
เด็กชาย ภูเบศน์     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
0
0
0
14
7213
เด็กชาย ธนกร     พิลึก
รอการบันทึก
0
0
0
15
7045
เด็กหญิง จุฑาทิพย์     ไกรสีทา
รอการบันทึก
1
1
1
16
7046
เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์     ฟองหนองอ้อ
รอการบันทึก
0
1
0
17
7048
เด็กหญิง อนันตกานต์     ขันลุย
รอการบันทึก
0
0
0
18
7049
เด็กหญิง สุจิรา     ศรีประเทส
รอการบันทึก
1
7
0
19
7050
เด็กหญิง พรณิชา     กิจประสงค์
รอการบันทึก
0
2
0
20
7051
เด็กหญิง แพรพรรณ     ธูปจันทร์
รอการบันทึก
1
3
0
21
7052
เด็กหญิง ชลภัทร     ศรีเพ็ง
รอการบันทึก
0
1
0
22
7053
เด็กหญิง กุลณัฐ     นาคมี
รอการบันทึก
0
1
0
23
7054
เด็กหญิง หฤทัย     เบ็ญจา
รอการบันทึก
0
1
0
24
7055
เด็กหญิง ธัญญารัตน์     ศรีพรมมา
รอการบันทึก
0
0
0
25
7056
เด็กหญิง อรุณนีย์     จัทรเหมวัต
รอการบันทึก
0
2
1
26
7057
เด็กหญิง ผกามาศ     บัวเข็ม
รอการบันทึก
4
10
0
27
7059
เด็กหญิง ธนกร     ศรัทธาธรรม
รอการบันทึก
0
0
0
28
7060
เด็กหญิง ปวีณา     บุญประจักษ์
รอการบันทึก
0
0
0
29
7061
เด็กหญิง กมลชนก     โป๊ะขันที
รอการบันทึก
0
1
0
30
7062
เด็กหญิง ศศิธร     ธนูศร
รอการบันทึก
0
2
0
31
7063
เด็กหญิง ประภัศรา     ชญาน์ณฐนันท์
รอการบันทึก
0
3
0
32
7064
เด็กหญิง สุกัลยา     เชิงหอม
รอการบันทึก
1
0
0
33
7065
เด็กหญิง ศิริวรรณ     ภู่กลัด
รอการบันทึก
1
3
0