นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 3/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสมฤดี ศรีระวัตร

  

ครูยศศักดิ์ สุขเกษม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7245
เด็กชาย สมศักดิ์ คลุ้มกล่ำ    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7246
เด็กชาย สวิตต์ ดีเสมอ    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7266
เด็กชาย กฤตเมธ ศรีประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7267
เด็กชาย กฤติพงศ์ ศรีกำแหง    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7268
เด็กชาย กฤษฎา เที่ยงอยู่    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7269
เด็กชาย กฤษณ ศรีลาคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7270
เด็กชาย จรินทร เดชเรือง    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7271
เด็กชาย จิรายุ เข็มมี    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7272
เด็กชาย จิรายุ บุตรอ่ำ    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7274
เด็กชาย ณภัทร ศาสนะ    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7275
เด็กชาย ธวัชชัย นรสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7276
เด็กชาย ธิเบต สมดวงศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7277
เด็กชาย ธีรภัท ชูพินิจ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7278
เด็กชาย ธีรศักดิ์ เนตรนิล    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7279
เด็กชาย นนทภพ จังพล    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7280
เด็กชาย นฤเบศร ทองนาค    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7282
เด็กชาย ศุภเศรษฐ์ เพ็ญแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7284
เด็กหญิง กัญญาพัชร เฮงรวมญาติ    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7286
เด็กหญิง ชลธิชา มีอาญา    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7287
เด็กหญิง ณัฐกานต์ ศรีสงคราม    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7289
เด็กหญิง นพรัตน์ ใจนวล    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7290
เด็กหญิง นลินทิพย์ สำราญ    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7291
เด็กหญิง นันทิกานต์ ชูเถื่อน    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7294
เด็กหญิง ปรียาดา สิงหเดช    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7295
เด็กหญิง ปวิธิดา กาญจนา    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7296
เด็กหญิง พนัชดา กฤษดี    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7297
เด็กหญิง ภิญญฎา บุบผาชาติ    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7298
เด็กหญิง โยสิตา จันทร์แสง    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7299
เด็กหญิง สุดารัตน์ แฝงสูงเนิน    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7300
เด็กหญิง สุนิตา สกุลศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7301
เด็กหญิง เสาวรจ วงษ์สว่าง    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7404
เด็กหญิง สุชาดา บุญเกิด    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7455
เด็กหญิง ฮารีย์ยา เกษมโสต    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7472
เด็กหญิง ณัฐชา แสงกิตติกร    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7688
เด็กหญิง นรีรัตน์ จินดาวงษ์ธรรม์    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7691
เด็กหญิง สุดารัตน์ ศรีธรรมกิจจา    
รอการบันทึก
0
0
0