นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 3/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคณัสนันท์ ภูมีสัตย์

  

ครูสราวุฒ มนัสสา

  

ครูมงคล วิชัยวงษ์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6857
เด็กชาย กฤษชัย     คล้ายหนองลี
รอการบันทึก
6
0
0
2
6858
เด็กชาย ก้องยศ     บุญวิจิตร
รอการบันทึก
53
0
0
3
6859
เด็กชาย กันตภณ     ดัดประดิษฐ์
รอการบันทึก
63
0
0
4
6860
เด็กชาย กุุศล     สินดี
รอการบันทึก
17
0
0
5
6861
เด็กชาย ชาลีฟ     เหล่าแกมแก้ว
รอการบันทึก
0
0
0
6
6862
เด็กชาย ณภัส     จันทร์ศิริ
รอการบันทึก
0
0
0
7
6863
เด็กชาย ณัฐพร     เกษหอม
รอการบันทึก
1
0
0
8
6864
เด็กชาย ณัฐสิทธิ     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
6
0
0
9
6865
เด็กชาย ธงชัย     ดียิ่ง
รอการบันทึก
12
0
0
10
6866
เด็กชาย ธนวัฒน์     นาธงไชย
รอการบันทึก
40
0
0
11
6867
เด็กชาย ธรรมรักษ์     มาทำมา
รอการบันทึก
22
0
0
12
6868
เด็กชาย ธีรติ     สมดวงศรี
รอการบันทึก
52
0
0
13
6869
เด็กชาย บริรักษ์     บุสดี
รอการบันทึก
10
0
0
14
6873
เด็กชาย ลิขิต     หน่อสุริวงค์
รอการบันทึก
0
0
0
15
6874
เด็กชาย เสกสรรค์     ทองเสม
รอการบันทึก
24
0
0
16
6939
เด็กชาย ณัฐพล     เกษหอม
รอการบันทึก
1
0
0
17
7211
เด็กชาย ปรีชา     คุ้มจุ่น
รอการบันทึก
0
0
0
18
6836
เด็กหญิง กรรณิกา     ผิวเหลือง
รอการบันทึก
2
0
0
19
6852
เด็กหญิง วาสนา     พรมไทยสงค์
รอการบันทึก
6
0
0
20
6876
เด็กหญิง กมลรัตน์     พระพิจิตร
รอการบันทึก
5
0
0
21
6877
เด็กหญิง ชนาพร     พ่วงรอดพันธ์
รอการบันทึก
13
1
0
22
6880
เด็กหญิง น้ำฝน     ศรีทิพย์
รอการบันทึก
7
0
0
23
6882
เด็กหญิง เบญจวรรณ     ฉัตรสุวรรณ
รอการบันทึก
19
0
0
24
6883
เด็กหญิง ปนัดดา     ริดมี
รอการบันทึก
4
0
0
25
6885
เด็กหญิง ปิยนุช     การภักดี
รอการบันทึก
10
0
0
26
6887
เด็กหญิง พิมพ์ผกา     มาทำมา
รอการบันทึก
0
0
0
27
6889
เด็กหญิง วรินทร์ธร     กุศลจิตร
รอการบันทึก
13
0
0
28
6892
เด็กหญิง อธิชา     แร่มี
รอการบันทึก
10
0
0
29
6894
เด็กหญิง อัจฉราพรรณ     ชัยสิทธิ์
รอการบันทึก
7
0
0
30
6895
เด็กหญิง อัฐนิยา     บุญรุนโพธิ์
รอการบันทึก
5
0
0
31
6920
เด็กหญิง ธัญญารัตน์     ทองเวียงจันทร์
รอการบันทึก
3
0
0
32
6963
เด็กหญิง สุธาสินี     ทองมี
รอการบันทึก
0
0
0
33
6964
เด็กหญิง สุธิชา     ยอดทศ
รอการบันทึก
1
0
0
34
7031
เด็กหญิง ณัฐริณี     ทองแกมแก้ว
รอการบันทึก
5
0
0
35
7451
เด็กหญิง ชลธร     เทียนแดง
รอการบันทึก
1
0
0
36
7460
เด็กหญิง ภัทรวรรณ     คุ้มวงษ์
รอการบันทึก
2
0
0