นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 3/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสมฤดี ศรีระวัตร

  

ครูยศศักดิ์ สุขเกษม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7068
เด็กชาย ชิติพัทธ์     แร่มี
รอการบันทึก
1
0
0
2
7069
เด็กชาย อาทิตย์     แดงสิงค์
รอการบันทึก
11
3
0
3
7070
เด็กชาย อภิเชษฐ์     อ้นพา
รอการบันทึก
1
0
0
4
7071
เด็กชาย เรืองโรจน์     ผิวเกลี้ยง
รอการบันทึก
4
0
0
5
7072
เด็กชาย สิรภัทร     กันหามี
รอการบันทึก
2
0
0
6
7073
เด็กชาย นนทชัย     พวงจันทร์ศรี
รอการบันทึก
7
0
0
7
7074
เด็กชาย บุญยฤทธิ์     สีเหลี่ยม
รอการบันทึก
23
5
0
8
7077
เด็กชาย อนุราช     การภักดี
รอการบันทึก
21
3
0
9
7078
เด็กชาย ขวัญเมือง     ขำสอน
รอการบันทึก
8
3
0
10
7079
เด็กชาย ภราดร     ลบแท่น
รอการบันทึก
0
0
0
11
7080
เด็กชาย ธนพนธ์     ศรีสมุทร
รอการบันทึก
0
0
0
12
7083
เด็กชาย กิติพงศ์     ภูมิภาค
รอการบันทึก
2
0
0
13
7084
เด็กชาย ชัยนนท์     จีนจันทร์
รอการบันทึก
14
4
0
14
7218
เด็กชาย พรเทพ     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
9
3
0
15
07707
เด็กชาย จักรพงษ์     ผะอบเหล็ก
รอการบันทึก
0
0
0
16
7086
เด็กหญิง จิตติมา     จังพล
รอการบันทึก
2
0
0
17
7087
เด็กหญิง ชนกวนันท์     ทองสุข
รอการบันทึก
0
0
0
18
7088
เด็กหญิง พิมลพร     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
5
2
0
19
7089
เด็กหญิง ศศีวิมล     ปันเหลี้ยม
รอการบันทึก
1
2
0
20
7090
เด็กหญิง อัญชสา     เอกทวีกุล
รอการบันทึก
0
0
0
21
7091
เด็กหญิง ณัฏฐณิภา     แก้วสุข
รอการบันทึก
14
0
1
22
7092
เด็กหญิง เกวลิน     สิทธิเขตกรณ์
รอการบันทึก
7
1
0
23
7093
เด็กหญิง ชลลดา     ตรีกูล
รอการบันทึก
0
0
0
24
7094
เด็กหญิง ผกาวดี     บัวเข็ม
รอการบันทึก
2
1
0
25
7095
เด็กหญิง พัชราภรณ์     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
2
0
0
26
7096
เด็กหญิง ณัฐภัทร     พัฒน์จันทร์
รอการบันทึก
2
0
0
27
7097
เด็กหญิง เขมิกา     มธุวร
รอการบันทึก
0
0
0
28
7098
เด็กหญิง พัชราวดี     หนองทราย
รอการบันทึก
0
0
0
29
7099
เด็กหญิง กันต์กมล     เขตขาม
รอการบันทึก
0
0
0
30
7100
เด็กหญิง รุ่งอรุณ     กลิ่นหอม
รอการบันทึก
2
1
0
31
7101
เด็กหญิง ภัสสร     คีรีเรือง
รอการบันทึก
3
0
1
32
7102
เด็กหญิง สุกัญญา     ม่วงรื่น
รอการบันทึก
3
0
0
33
7103
เด็กหญิง ศุภณิสา     เงินเนตร์
รอการบันทึก
0
2
0
34
7130
เด็กหญิง กันยาวีร์     ขันทองดี
รอการบันทึก
3
0
0
35
7225
เด็กหญิง กนกวรรณ     ปัจจัย
รอการบันทึก
0
0
1
36
7449
เด็กหญิง สุมาลี     โพธิ์แฉล้ม
รอการบันทึก
0
0
0