นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 3/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนิคม แน่นอุดร

  

ครูมรกต ทับโพธิ์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7233
เด็กชาย ชรัมย์รัตน์ อิ่มเคี่ยม    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7235
เด็กชาย ธนากร เที่ยงอยู่    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7239
เด็กชาย ยศสรัล มั่นมุ่งยนต์    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7244
เด็กชาย สมประสงค์ บัวศรีตัน    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7247
เด็กชาย อนุรักษ์ ป้องเขต    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7302
เด็กชาย ขวัญชัย แก้วจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7303
เด็กชาย คมกฤษ พวงราช    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7304
เด็กชาย จักรภพ พลเสนา    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7305
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สารแดง    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7306
เด็กชาย ทัตชัย หารเอี่ยม    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7308
เด็กชาย นเรทร การะเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7309
เด็กชาย นิติกร ภูมิเลิศ    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7312
เด็กชาย ภูมินทร์ ศรีกำแหง    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7313
เด็กชาย รัชชานนท์ ประเสริฐสังข์    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7315
เด็กชาย วรฤทธิ์ โคตสีนวล    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7317
เด็กชาย โสพี ดีบ้านคลอง    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7319
เด็กชาย อภิรักษ์ หงษ์เวียงจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7459
เด็กชาย อนันตชัย คำพิพจน์    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7255
เด็กหญิง ธนกาญจน์ ป้องเต่า    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7258
เด็กหญิง ปราถนา บุญเชย    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7320
เด็กหญิง จุฑามาศ สมานวงษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7321
เด็กหญิง ณัชชา รื่นลม    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7322
เด็กหญิง ธัญพร เจริญราช    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7323
เด็กหญิง พรรพษา โสภาเพีย    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7324
เด็กหญิง พลอยไพย์ริน พุ่มพวง    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7325
เด็กหญิง ภารดี ไพเตี้ย    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7326
เด็กหญิง มาริสา ไลไธสง    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7327
เด็กหญิง มาวิตา แสงศรีธูป    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7329
เด็กหญิง รุ่งนภา พ่วงเกิด    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7331
เด็กหญิง สิริณัฏฐ์ สุขกัลยา    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7332
เด็กหญิง สุกัญญา ตุ่นกอ    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7333
เด็กหญิง สุจินดา ดูลาสัตย์    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7334
เด็กหญิง สุนิสา พุทธรักษา    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7335
เด็กหญิง สุภัชรีย์ เหล็กคม    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7336
เด็กหญิง อนุสสรา ดาสา    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7940
เด็กหญิง กมลรัตน์ เอกตาแสง    
รอการบันทึก
0
0
0