นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 3/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนิคม แน่นอุดร

  

ครูมรกต ทับโพธิ์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7036
เด็กชาย ปรมี     ตู๋ปาน
รอการบันทึก
1
1
0
2
7104
เด็กชาย ยศกร     สีจันทร์ลา
รอการบันทึก
0
2
0
3
7105
เด็กชาย ชลณะธี     โฮมแพน
รอการบันทึก
0
1
0
4
7106
เด็กชาย เทวินทร์     แดงสิงห์
รอการบันทึก
0
1
0
5
7107
เด็กชาย วีรวัฒน์     การภักดี
รอการบันทึก
0
0
0
6
7109
เด็กชาย สุชาติ     ถ้วนถี่
รอการบันทึก
1
7
0
7
7110
เด็กชาย ศุภฤกษ์     ดียิ่ง
รอการบันทึก
5
4
0
8
7111
เด็กชาย กฤษฎา     อังคะสุวรรณ์
รอการบันทึก
0
2
0
9
7112
เด็กชาย วิชานนท์     ศรีมาเล้าเต่า
รอการบันทึก
1
3
0
10
7113
เด็กชาย กฤษดา     พึ่งเพิ้ง
รอการบันทึก
2
2
0
11
7114
เด็กชาย ปรัชญา     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
0
4
0
12
7115
เด็กชาย เอกลักษณ์     แก่นกสิการ
รอการบันทึก
0
0
0
13
7116
เด็กชาย พิบูลชัย     วรชินา
รอการบันทึก
0
4
0
14
7117
เด็กชาย อดิศร     ในประเทศ
รอการบันทึก
2
1
0
15
7118
เด็กชาย ศักดา     ประเวศ
รอการบันทึก
2
0
0
16
7220
เด็กชาย สถาพร     แสนพรหม
รอการบันทึก
2
10
0
17
7453
เด็กชาย ธาดา     ลุดโถ
รอการบันทึก
3
3
0
18
7673
เด็กชาย พัฒนพล     กัญญา
รอการบันทึก
0
2
0
19
7693
เด็กชาย คนธนศักดิ์     สุวรรณศรี
รอการบันทึก
1
1
0
20
6923
เด็กหญิง วราภรณ์     อ้นพา
รอการบันทึก
1
4
0
21
7125
เด็กหญิง กานต์พิชชา     ทองอ่อน
รอการบันทึก
0
1
0
22
7126
เด็กหญิง ปนัดดา     น้อยรักษา
รอการบันทึก
1
2
0
23
7127
เด็กหญิง อทิติยาภรณ์     แสนหาญ
รอการบันทึก
4
3
0
24
7128
เด็กหญิง รุ่งนภา     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
1
3
0
25
7129
เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์     สังข์ประเสริฐ
รอการบันทึก
0
0
0
26
7131
เด็กหญิง โสภิศนภา     ราชคำ
รอการบันทึก
0
4
0
27
7132
เด็กหญิง ไพลิน     ศรีรังสรรค์
รอการบันทึก
0
3
0
28
7133
เด็กหญิง จุฑามณี     แซ่ลิ้ม
รอการบันทึก
0
4
0
29
7134
เด็กหญิง สุกัญญา     ปิ่นแก้ว
รอการบันทึก
1
4
0
30
7136
เด็กหญิง เจนจิรา     หลักคำ
รอการบันทึก
0
3
0
31
7137
เด็กหญิง ภัทราพร     การะภักดี
รอการบันทึก
0
1
0
32
7138
เด็กหญิง ชนัญธิดา     พรมเขียน
รอการบันทึก
2
3
1
33
7139
เด็กหญิง จินตรา     เอี่ยมพันธ์
รอการบันทึก
0
2
0
34
7452
เด็กหญิง ปฐมพร     กระจ่างศรี
รอการบันทึก
0
3
0
35
7473
เด็กหญิง อรวรรณ     อุ่นตาดี
รอการบันทึก
1
7
0
36
7674
เด็กหญิง สิริภา     จันทร์ศรีโครต
รอการบันทึก
1
0
0
37
07692
เด็กหญิง รัติญา     กระจ่างศรี
รอการบันทึก
0
0
0