นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 3/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูทัศนีย์ จันทร์หา

  

ครูวิไลลักษณ์ โชติช่วง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7337
เด็กชาย เจษฎาพร สำราญ    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7372
เด็กชาย กฤษณพงศ์ แก้วสาตร    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7338
เด็กชาย ณัฐกรณ์ เทียนสอาด    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7373
เด็กชาย จักรกฤษ พิสุราช    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7339
เด็กชาย ธนกร พึ่งรอด    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7375
เด็กชาย ณัฐพร มั่นเหมาะ    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7340
เด็กชาย ธันวา เครือเผือ    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7377
เด็กชาย ธนกาญจน์ ประกอบมิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7341
เด็กชาย บวรวิทย์ เอกบัว    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7378
เด็กชาย ธรรมสรณ์ สุภากุล    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7342
เด็กชาย ปิยะพงษ์ จันทร์หงส์ประชา    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7379
เด็กชาย นครินทร์ จูแนบ    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7343
เด็กชาย ปุรเชษฐ์ ชินวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7380
เด็กชาย นพวินท์ สุขโข    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7344
เด็กชาย พงศพล อินตานนท์    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7381
เด็กชาย นัดทพล ทองสมบูรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7345
เด็กชาย พรเทพ แก้วกูล    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7382
เด็กชาย นิพิฐพนธ์ บัวอินทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7346
เด็กชาย ภัทรวัต ดวงชื่น    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7385
เด็กชาย ปิติภูมิ คลังกลาง    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7347
เด็กชาย ภานุภัทร สวัสดิ์รักษา    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7386
เด็กชาย พิรยะ หลากจิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7348
เด็กชาย ภูริภัทร แสนโท    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7387
เด็กชาย ภาณุพงศ์ พรหมมาตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7349
เด็กชาย ภูวฤทธิ์ สุทธัง    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7388
เด็กชาย ภูตินันท์ มั่นเดชวิทย์    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7350
เด็กชาย ศรราม แซ่จี    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7389
เด็กชาย ภูมิพิพัฒ วรชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7351
เด็กชาย ศิววงศ์ เสริมสวัสดิ์กุล    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7390
เด็กชาย วงศ์รภีษ์ ดามิลี    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7352
เด็กชาย สัมภาพ พระเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7391
เด็กชาย วรัญญู มุสิกวัต    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7353
เด็กชาย สุขเกษม พวงประดับ    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7392
เด็กชาย วิษณุ เหลี่ยมมณี    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7354
เด็กชาย สุรเชษฐ์ ขุนพิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7393
เด็กชาย สุริยา วรชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7355
เด็กชาย สุรพัศ ประมูล    
รอการบันทึก
0
0
0
38
7394
เด็กชาย อดิเทพ มีโพธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
39
7356
เด็กชาย อดิสรณ์ จานลาน    
รอการบันทึก
0
0
0
40
7395
เด็กชาย อรุณ พวงทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
41
7359
เด็กชาย อโนชา โพธิ์หวี    
รอการบันทึก
0
0
0
42
7397
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ใบเนียม    
รอการบันทึก
0
0
0
43
7468
เด็กชาย ธนภูมิ นุ่มมาก    
รอการบันทึก
0
0
0
44
7398
เด็กหญิง ธิติมา บุญแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
45
7698
เด็กชาย ทิวากร พูลเขตกรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
46
7399
เด็กหญิง เนตรดาว นิ่มมี    
รอการบันทึก
0
0
0
47
7361
เด็กหญิง กัลยา มุจรินทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
48
7400
เด็กหญิง พิมลพรรณ แป้นสุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
49
7362
เด็กหญิง จิดาภา ตาลประไพ    
รอการบันทึก
0
0
0
50
7401
เด็กหญิง มณฑิตา ชำนาญ    
รอการบันทึก
0
0
0
51
7363
เด็กหญิง ชุติมา บุญประคม    
รอการบันทึก
0
0
0
52
7402
เด็กหญิง วัชรินทร์ แก้วเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
53
7364
เด็กหญิง นัทชา แสงเงิน    
รอการบันทึก
0
0
0
54
7403
เด็กหญิง สุกันยา มาอุ้ย    
รอการบันทึก
0
0
0
55
7365
เด็กหญิง บุศญาณี คล้ายสุบรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
56
7405
เด็กหญิง สุภัสสรา เพชรทักษิณ    
รอการบันทึก
0
0
0
57
7366
เด็กหญิง ปภาวดี ม่วงมี    
รอการบันทึก
0
0
0
58
7406
เด็กหญิง อาทิตยา โคตสีนวล    
รอการบันทึก
0
0
0
59
7367
เด็กหญิง ลลิตา บากบั่น    
รอการบันทึก
0
0
0
60
7694
เด็กหญิง ฑิฆัมพร สุขสารี    
รอการบันทึก
0
0
0
61
7368
เด็กหญิง ศรีสุดา วิกาเงิน    
รอการบันทึก
0
0
0
62
7369
เด็กหญิง สมใจ สีทา    
รอการบันทึก
0
0
0
63
7370
เด็กหญิง สุกันยา ภูยาฟ้า    
รอการบันทึก
0
0
0
64
7371
เด็กหญิง สุมณฑา สิงห์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0