นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 3/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนนทพร อรรถาวีย์

  

ครูปลวัชร พุ่มพวง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6823
เด็กชาย ธนากร     อุทุมพัน
26
0
0
2
6871
เด็กชาย พฤกษา     ธนูศร
44
2
0
3
6872
เด็กชาย พีรพัฒน์     นาคสนิท
25
0
7
4
6933
เด็กชาย ก้องภพ     อินไกรดี
38
1
6
5
6934
เด็กชาย กิ่งเกล้า     หนูแสง
20
7
0
6
6936
เด็กชาย เกียรติศักดิ์     วระชินา
ขาด
42
3
5
7
6938
เด็กชาย ชลชาติ     แรงซึ่งชิวตร์
18
0
0
8
6941
เด็กชาย ธนากร     คุ้มจุ่น
8
0
0
9
6942
เด็กชาย ธนาวุฒิ     แสงเงิน
ขาด
30
0
3
10
6943
เด็กชาย นุทิชัย     กรุงเก่า
6
4
1
11
6944
เด็กชาย ปรีดา     ศิลา
6
3
2
12
6945
เด็กชาย ภูวนาท     สุพร
3
1
0
13
6947
เด็กชาย ราชศักดิ์     เพชรพงส์
ขาด
23
35
0
14
6948
เด็กชาย วรากร     คำพิลา
30
4
0
15
6950
เด็กชาย ศุภโชค     อินทร์รัตน์
16
5
2
16
6951
เด็กชาย อนันต์ยศ     สิงห์บุญ
28
4
4
17
6952
เด็กชาย อภิวัฒน์     สุริยะ
23
0
1
18
07469
เด็กชาย จิระสิน     ชาบุตร
5
0
0
19
6888
เด็กหญิง รัตนาภรณ์     มีหนองแขม
8
0
1
20
6953
เด็กหญิง กุสุมา     พูนมาก
6
8
0
21
6954
เด็กหญิง จันทกานต์     จันทศิริ
0
1
0
22
6956
เด็กหญิง ชลนิภา     ฤทธิ์ทอง
4
4
0
23
6958
เด็กหญิง พิมลพรรณ     ศรีสมุทร
7
1
0
24
6959
เด็กหญิง รวินท์นิภา     สุทัศน์
0
0
0
25
7027
เด็กหญิง สุพัชฉรา     นิลประสิทธิ์
71
3
5
26
7028
เด็กหญิง สุภาวดี     อ้นพา
2
3
0
27
07229
เด็กหญิง โยษิตา     วงศวัชระการ
33
1
1
28
07461
เด็กหญิง จิราพร     การะภักดี
2
1
0