นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 3/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูทัศนีย์ จันทร์หา

  

ครูวิไลลักษณ์ โชติช่วง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7142
เด็กชาย ธนพัฒน์     ศรีเดช
รอการบันทึก
0
17
4
2
7143
เด็กชาย ธนาวุฒิ     สุนทรบูตร
รอการบันทึก
0
1
0
3
7145
เด็กชาย ศตายุ     สายบุญเจียม
รอการบันทึก
1
3
0
4
7149
เด็กชาย ภาณุพงศ์     อ้นพา
รอการบันทึก
0
4
0
5
7150
เด็กชาย ศิริวัฒน์     เจริญราช
รอการบันทึก
0
0
0
6
7151
เด็กชาย ณัฐวัตร     เพียรการ
รอการบันทึก
0
0
0
7
7152
เด็กชาย ภาคภูมิ     ฮ้อดี
รอการบันทึก
0
4
0
8
7154
เด็กชาย ชวลิต     โกมินทร์
รอการบันทึก
0
12
0
9
7155
เด็กชาย อภิชัย     มหาไชย
รอการบันทึก
0
3
0
10
7156
เด็กชาย ณัฐวุฒิ     หว่านผล
รอการบันทึก
0
14
0
11
7157
เด็กชาย ณัฐชกิตติ์     เอี่ยมพันธ์
รอการบันทึก
0
19
2
12
7158
เด็กชาย เจษฎาภรณ์     กิจสุรัตน์
รอการบันทึก
0
3
0
13
7159
เด็กชาย วราภร     ศรีสมุทร์
รอการบันทึก
0
4
0
14
7160
เด็กชาย กิตติศักดิ์     ธาตุทอง
รอการบันทึก
1
11
0
15
7161
เด็กชาย ธนกฤษ     บุญตัน
รอการบันทึก
0
1
0
16
7162
เด็กชาย อัครพล     บัวผัน
รอการบันทึก
1
42
0
17
7163
เด็กชาย อนุกููล     คำป้อง
รอการบันทึก
1
14
0
18
7463
เด็กชาย กมล     กลิ่นจันทร์
รอการบันทึก
0
0
0
19
7465
เด็กชาย สุทิวัส     บุญกูล
รอการบันทึก
0
2
0
20
7474
เด็กชาย พิทักษ์     บัวปลี
รอการบันทึก
3
16
3
21
7058
เด็กหญิง ทิตยา     อุดมรัตน์
รอการบันทึก
1
23
1
22
7164
เด็กหญิง กรรณิการ์     แสนโท
รอการบันทึก
0
1
0
23
7165
เด็กหญิง พัชรินทร์     ทองบุตร
รอการบันทึก
0
7
0
24
7167
เด็กหญิง กัญญาณัฐ     อินชู
รอการบันทึก
0
3
0
25
7168
เด็กหญิง กมลฉัตร     สุขคำ
รอการบันทึก
0
8
0
26
7169
เด็กหญิง นุชจนาถ     อ่อนสุวรณ์
รอการบันทึก
0
1
0
27
7171
เด็กหญิง จักษณา     สานิชวรรณ
รอการบันทึก
1
8
0
28
7174
เด็กหญิง นภเกตน์     อ่อนแล
รอการบันทึก
0
4
0
29
7178
เด็กหญิง ธัญชนก     ปาระมีศรี
รอการบันทึก
0
1
0
30
7214
เด็กหญิง ณิชารัตน์     กรองบุญมา
รอการบันทึก
0
2
0
31
7471
เด็กหญิง ณัฐนันท์     ยศสมบัติ
รอการบันทึก
0
2
0
32
7696
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา     ก้อนทอง
รอการบันทึก
0
2
0