นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 4/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูครองรัชต์ พฤกษชาติ

  

ครูเพิ่มพูน เพิ่มพรม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7032
นาย จีรชัย คำดำ    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7037
นาย พรชัย หอมสิน    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7040
นาย พลากรณ์ สีลาดเลา    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7043
นาย ธนวัตน์ ริ้วทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7071
นาย เรืองโรจน์ ผิวเกลี้ยง    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7072
นาย สิรภัทร กันหามี    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7080
นาย ธนพนธ์ ศรีสมุทร    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7082
นาย วันชัย พันคง    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7106
นาย เทวินทร์ แดงสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7146
นาย ภูเบศน์ ศรีกำแหง    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7151
นาย ณัฐวัตร เพียรการ    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7213
นาย ธนกร พิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7886
นาย นิติกร สีสงปราบ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7887
นาย ภาคภูมิ ผิวเกลี้ยง    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7888
นาย วิทยา แก้วบัวเพชร์    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7046
นางสาว ณธิดา ฟองหนองอ้อ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7048
นางสาว อนันตกานต์ ขันลุย    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7052
นางสาว ชลภัทร ศรีเพ็ง    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7053
นางสาว กุลณัฐ นาคมี    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7054
นางสาว หฤทัย เบ็ญจา    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7055
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีพรมมา    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7060
นางสาว ปวีณา บุญประจักษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7063
นางสาว ประภัศรา ชญาน์ณฐนันท์    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7064
นางสาว สุกัลยา เชิงหอม    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7097
นางสาว เขมิกา มธุวร    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7225
นางสาว กนกวรรณ ปัจจัย    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7889
นางสาว ชรธร พุทธิชัยธน    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7890
นางสาว ปัณฑิตา แสงปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7891
นางสาว พลอยรุ้ง สุขเกษม    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7892
นางสาว พลอยไพริน อินทร์ประสาท    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7893
นางสาว พิชชาภา แสงจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7894
นางสาว เพชรรัตน์ ยอดยา    
รอการบันทึก
0
0
0