นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 4/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูครองรัชต์ พฤกษชาติ

  

ครูเพิ่มพูน เพิ่มพรม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6817
นาย กิตติศักดิ์     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
0
2
0
2
6821
นาย ณัฐวุฒิ     วิถุนัด
รอการบันทึก
0
3
0
3
6824
นาย ธนานันท์     พลชัยมาตร
รอการบันทึก
0
0
0
4
6825
นาย ธีระพัฒน์     พวงจันทร์ศรี
รอการบันทึก
0
2
0
5
6828
นาย พรชัย     ดีบ้านคลอง
รอการบันทึก
0
0
0
6
6829
นาย ภีรเดช     น่วมยิ้ม
รอการบันทึก
0
0
0
7
6857
นาย กฤษชัย     คล้ายหนองลี
รอการบันทึก
1
2
0
8
6911
นาย สิทธินนท์     ปุริโส
รอการบันทึก
0
2
0
9
7008
นาย ภูมิธรรม     เหลืองอภิชาติ
รอการบันทึก
1
4
3
10
7638
นาย ฉัตรมงคล     มณีวรรณ์
รอการบันทึก
0
0
0
11
7639
นาย ประพัฒน์     ไพรโรด
รอการบันทึก
0
1
0
12
7640
นาย วีรภัทร     สีทำมา
รอการบันทึก
0
0
0
13
7641
นาย สถาพร     โพธิ
รอการบันทึก
0
0
0
14
6839
นางสาว จุฬารัตน์     เกตุอินทร
รอการบันทึก
0
2
0
15
6840
นางสาว ชนิภรณ์     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
0
8
0
16
6841
นางสาว ชาลิสา     พุ่มทอง
รอการบันทึก
0
7
0
17
6842
นางสาว ชิตชนก     นาคมี
รอการบันทึก
0
1
0
18
6843
นางสาว ชุติมณฑน์     สีทา
รอการบันทึก
0
0
0
19
6845
นางสาว ทิพย์วิมล     พันคง
รอการบันทึก
0
2
0
20
6846
นางสาว เบญญาภา     ฉ่ำชื่นวงค์
รอการบันทึก
0
9
0
21
6847
นางสาว ไปรยา     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
0
0
0
22
6848
นางสาว ยาวณี     พันคง
รอการบันทึก
0
0
0
23
6850
นางสาว วนัฏชา     ดาสาลี
รอการบันทึก
0
0
0
24
6853
นางสาว วิภาวรรณ     ช่างย้อม
รอการบันทึก
0
1
0
25
6879
นางสาว ธนัชชา     แพงแก้ว
รอการบันทึก
0
6
0
26
6921
นางสาว โยษิตา     วงษ์สุวรรณ
รอการบันทึก
0
3
0
27
6964
นางสาว สุธิชา     ยอดเทศ
รอการบันทึก
0
0
0
28
7460
นางสาว ภัทรวรรณ     คุ้มวงษ์
รอการบันทึก
0
0
0
29
7642
นางสาว จิราพร     มีบุญ
รอการบันทึก
0
1
0