นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 4/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7034
นาย ภาณุมาศ อินทร์ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7143
นาย ธนาวุฒิ สุนทรบุตร    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7156
นาย ณัฐวุฒิ หว่านผล    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7161
นาย ธนกฤต บุญตัน    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7218
นาย พรเทพ ขุนพิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7895
นาย ชนพนธ์ นาคเลิศทิพย์    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7896
นาย ปริญญา สีหา    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7897
นาย ณรงค์ บำรุงเกาะ    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7898
นาย ธีรภัทร พลเดช    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7899
นาย เทวรินทร์ คำบุรมย์    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7900
นาย ธนภัทร อยู่เคลือ    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7945
นาย โชติ แต่งงาม    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7049
นางสาว สุจิรา ศรีประเทศ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7056
นางสาว อรุณนีย์ จันทรเหมวัต    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7057
นางสาว ผกามาศ บัวเข็ม    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7059
นางสาว ธนกร ศรัทธาธรรม    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7061
นางสาว กมลชนก โป๊ะขันที    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7065
นางสาว ศิริวรรณ ภู่กลัด    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7086
นางสาว จิตติมา จังพล    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7087
นางสาว ชนกวนันท์ ทองสุข    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7090
นางสาว อัญชสา เอกทวีกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7092
นางสาว เกวลิน สิทธิเขตกรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7094
นางสาว ผกาวดี บัวเข็ม    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7095
นางสาว พัชราภรณ์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7098
นางสาว พัชราวดี หนองทราย    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7099
นางสาว กันต์กมล เขตขาม    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7100
นางสาว รุ่งอรุณ กลิ่นหอม    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7102
นางสาว สุกัญญา ม่วงรื่น    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7103
นางสาว ศุภณิสา เงินเนตร์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7128
นางสาว รุ่งนภา ขุนพิลึก    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7946
นางสาว จุฑาภรณ์ วิริยะกุล    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7947
นางสาว ปวีณา สักตะชน    
รอการบันทึก
0
0
0