นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6834
นาย อัศนี     ภู่ทอง
รอการบันทึก
0
0
0
2
6861
นาย ชาลีฟ เหล่าแกมแก้ว    
รอการบันทึก
3
0
0
3
6862
นาย ณภัส     จันทร์ศิริ
รอการบันทึก
0
0
0
4
6897
นาย เกียรติศักดิ์ แหล่งสนาม    
รอการบันทึก
8
0
0
5
6903
นาย กิตติศักดิ์     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
1
7
0
6
6934
นาย กิ่งเกล้า หนูแสง    
รอการบันทึก
1
4
1
7
7450
นาย พีรพัฒน์ ปาระมีศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7666
นาย สราวุฒิ สมน้อย    
รอการบันทึก
4
0
0
9
6836
นางสาว กรรณิกา ผิวเหลือง    
รอการบันทึก
1
1
0
10
6838
นางสาว จินต์จุฑา แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
8
0
11
6852
นางสาว วาสนา พรมไทยสงค์    
รอการบันทึก
1
5
0
12
6855
นางสาว อภินชา สวัสดิ์นะที    
รอการบันทึก
2
2
0
13
6876
นางสาว กมลรัตน์ พระพิจิตร    
รอการบันทึก
2
3
1
14
6877
นางสาว ชนาพร พ่วงรอดพันธ์    
รอการบันทึก
2
3
0
15
6880
นางสาว น้ำฝน ศรีทิพย์    
รอการบันทึก
5
12
0
16
6882
นางสาว เบญจวรรณ     ฉัตรสุวรรณ
รอการบันทึก
1
4
2
17
6887
นางสาว พิมพ์ผกา มาทำมา    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6889
นางสาว วรินทร์ธร กุศลจิตร    
รอการบันทึก
28
3
0
19
6892
นางสาว อธิชา แร่มี    
รอการบันทึก
2
0
0
20
6894
นางสาว อัจฉราพรรณ ชัยสิทธิ์    
รอการบันทึก
0
4
0
21
6895
นางสาว อัฐนิยา บุญรุนโพธิ์    
รอการบันทึก
0
2
0
22
6916
นางสาว กนกวรรณ อ้อยฉิมพลี    
รอการบันทึก
2
7
0
23
6919
นางสาว ธนัชพร คีรีเรือง    
รอการบันทึก
1
1
1
24
6920
นางสาว ธัญญารัตน์ ทองเวียงจันทร์    
รอการบันทึก
0
1
0
25
6924
นางสาว ศศิพร พันธุ์อุดร    
รอการบันทึก
0
2
0
26
6926
นางสาว สริตา อินทร์สวาท    
รอการบันทึก
0
4
0
27
6927
นางสาว ศิวิมล ลิ้มง่วนฮวด    
รอการบันทึก
7
8
1
28
6928
นางสาว สุภัสสรา บุบผาวรรณา    
รอการบันทึก
12
13
1
29
6930
นางสาว อริสรา โตยะบุตร    
รอการบันทึก
3
1
0
30
6931
นางสาว อริสา สำนักบ้านโคก    
รอการบันทึก
7
10
3
31
6932
นางสาว อวัศยา เรื่อศรีจันทร์    
รอการบันทึก
0
1
0
32
6954
นางสาว จันทกานต์ จันทศิริ    
รอการบันทึก
1
0
0
33
6959
นางสาว รวินท์นิภา สุทัศน์    
รอการบันทึก
3
1
0
34
6963
นางสาว สุธาสินี ทองมี    
รอการบันทึก
1
2
0
35
7031
นางสาว ณัฐริณี ทองแกมแก้ว    
รอการบันทึก
1
3
1
36
7229
นางสาว โยษิตา วงศ์วัชระการ    
รอการบันทึก
15
9
2