นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนงนุช พระเกตุ

  

ครูณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6599
นาย ดนุเดช     ชื่นด้วง
0
18
0
2
6600
นาย นววิช     ชัยบัญหา
0
8
0
3
6601
นาย ศุภกิจ     จันทร์ดี
0
4
0
4
6604
นาย สิรภพ     มาลาหอม
0
1
0
5
6605
นาย เดชฤทธิ์     หอมสิน
0
0
0
6
6635
นาย โชคทวีชัย     คงนิสัย
0
0
0
7
6641
นาย สุรัชชา     เขตการณ์
0
2
0
8
6642
นาย กฤษดา     แสงเงิน
0
5
0
9
6645
นาย เดชภูมิ     เที่ยงอยู่
0
0
0
10
6647
นาย วรากร     มานิโช
3
62
0
11
6669
นาย นพรัตน์     ฤทธิ์กระจาย
0
3
0
12
6672
นาย ศุภวัตร     สารคำ
0
7
0
13
6674
นาย ศตพล     สุวรรณ
0
4
0
14
6675
นาย จิรวัฒน์     ศรีอุ่น
0
6
0
15
6679
นาย ภานุวัฒน์     ดวงชื่น
0
3
0
16
6792
นาย ณัฐกานต์     คำวัง
0
21
0
17
7413
นาย ธนวัฒน์     อนุสามิ
ลา
1
88
0
18
7414
นาย ภัทรภณ     สารีผล
0
4
0
19
6608
นางสาว ทอฝัน     เหมะชัย
ลา
0
6
0
20
6611
นางสาว ศศธร     มลฑล
0
3
0
21
6617
นางสาว มีนชยา     ใจดี
0
12
0
22
6619
นางสาว ฉันท์สินี     อักษรศรี
0
7
0
23
6622
นางสาว สุภาวี     มามีศรี
0
3
0
24
6628
นางสาว นัฐพร     แท่งทอง
0
8
0
25
6660
นางสาว พรอุมา     เงินสุข
0
7
0
26
6690
นางสาว ชิดชนก     สร้างการนอก
0
4
0
27
6692
นางสาว น้ำทิพย์     เที่ยงอยู่
0
3
0
28
6695
นางสาว นุษรา     เครือแสง
0
0
0
29
6697
นางสาว อารียา     สุมังคะละ
0
40
0
30
6728
นางสาว เสาวลักษณ์     เอี้ยนไธสง
0
2
0
31
6731
นางสาว วรัญญา     กันตาวงศ์
0
4
0
32
6736
นางสาว ภัทรวดี     ยงค์ประดิษฐ์
0
5
0
33
7011
นางสาว ธนพร     กองแก้ว
0
2
0
34
7017
นางสาว รติมา     นูสารี
0
6
0
35
7207
นางสาว ศิรประภา     โพธิ์สวรรค์
0
12
0
36
7411
นางสาว พัชรพร     โพธิ์ฆัง
1
11
0
37
7416
นางสาว กมลทิพย์     ทรัพย์ศรี
0
2
0
38
7418
นางสาว ปนัดดา     จันทร์ทิม
0
4
0
39
7419
นางสาว จิราภรณ์     พลดอน
0
6
0