นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 4/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

  

ครูนพดนัย ผ่องจิต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7114
นาย ปรัชญา จำปาศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7118
นาย ศักดา ประเวศ    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7155
นาย อภิชัย มหาไชย    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7158
นาย เจษฎาภรณ์ กิจสุรัตน์    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7159
นาย วรากร ศรีสมุทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7673
นาย พัฒนพล กัญญา    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7901
นาย กัมพล จันทาธุ    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7902
นาย ชนเมธ ขุมเพ็ชร    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7903
นาย ฐาปกรณ์ จิวชะลา    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7904
นาย ณัฐวุฒิ หารจิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7938
นาย ณัฐภัทร การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7941
นาย ทองสุข สูงรุ่ง    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7948
นาย อรรถชัย คะระนันท์    
รอการบันทึก
0
0
0
14
6923
นางสาว วันชนะพร อ้นพา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7125
นางสาว กานต์พิชชา ทองอ่อน    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7131
นางสาว โสภิศนภา ราชคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7133
นางสาว จุฑามณี แซ่ลิ้ม    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7137
นางสาว ภัทราพร การะภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7164
นางสาว กรรณิการ์ แสนโท    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7168
นางสาว กมลฉัตร สุขคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7169
นางสาว นุชจนาถ อ่อนสุวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7178
นางสาว ธัญชนก ปาระมีศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7473
นางสาว อรวรรณ อุ่นตาดี    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7906
นางสาว กนกวรรณ จุลพันธ์    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7907
นางสาว จุติธรณ์ ปุริเส    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7908
นางสาว ชัชมาศ ภูเด่น    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7909
นางสาว พัชรพร วงค์พิจิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7910
นางสาว พัชรา ปินะกาโพธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7911
นางสาว มุฑิตรา ยืนยงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7912
นางสาว สุนิสา แก้วเทศน์คงนาราง    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7913
นางสาว ธัญยพร สุริยา    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7914
นางสาว นิลาวัลย์ บุญสุพิน    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7926
นางสาว อารีญาภรณ์ คำสุข    
รอการบันทึก
0
0
0