นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

  

ครูนพดนัย ผ่องจิต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6907
นาย วิทวัส     เข็มนาค
รอการบันทึก
6
1
0
2
6901
นาย นวพล     ศรีจันทร์
รอการบันทึก
10
0
0
3
6832
นาย อนุรุทธิ์     ม่วงมี
รอการบันทึก
11
0
0
4
6830
นาย ศิรวิทย์     เอี่ยมมา
รอการบันทึก
8
0
0
5
7687
นางสาว นภาวัลย์     ใจดี
รอการบันทึก
0
0
0
6
6871
นาย พฤกษา     ธนูศรี
รอการบันทึก
2
0
0
7
นาย ก้องภพ     อินไกรดี
รอการบันทึก
5
0
0
8
6818
นาย เกรียงไกร สืบมี    
รอการบันทึก
21
3
0
9
6822
นาย ไตรรงค์     เที่ยงคงมา
รอการบันทึก
4
0
0
10
6864
นาย ณัฐสิทธิ์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
12
0
0
11
6865
นาย ธงชัย ดียิ่ง    
รอการบันทึก
2
0
0
12
6906
นาย วราวุฒิ สังข์ประเสริฐ    
รอการบันทึก
2
0
0
13
6940
นาย ติณณภพ ภูวงษ์    
รอการบันทึก
7
0
0
14
6948
นาย วรากร คำพิลา    
รอการบันทึก
6
0
0
15
7647
นาย พีรณัฐ กายแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7648
นาย กฤตภาส ทาสา    
รอการบันทึก
9
0
0
17
7650
นาย นาวา ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
1
0
0
18
7651
นาย นพดล บาลไธสงค์    
รอการบันทึก
1
0
0
19
7652
นาย ธนพล มะธุรถ    
รอการบันทึก
2
0
0
20
7653
นาย ตรัยเทพ สารสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7654
นาย เอราวัณ กันชัยภูมิ    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7655
นาย ทนงศักดิ์ ว่องวิการ    
รอการบันทึก
1
0
0
23
7656
นางสาว ขวัญจิรา จันทะคาม    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7657
นางสาว ทัศนีย์ ชนัตถ์นิธิ    
รอการบันทึก
13
0
0
25
7658
นางสาว ธัญญาเรศ ชงกด    
รอการบันทึก
4
2
0
26
7659
นางสาว เนตรชนก ช่วงบุตรดี    
รอการบันทึก
1
0
0
27
7660
นางสาว พรนภา พ่วงเกิด    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7661
นางสาว รัตติกาล ขุนมาตย์    
รอการบันทึก
48
0
0
29
7662
นางสาว ศตพร ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
2
0
0
30
7663
นางสาว ศันสนีย์ ยิ้มเจริญ    
รอการบันทึก
20
0
0
31
7664
นางสาว สุกัญญา ขันสิงห์หา    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7665
นางสาว อริสา วงษ์มา    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7685
นางสาว อาภารัตน์ มูลสัน    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7686
นางสาว ปิยะดา เจตสรณ์    
รอการบันทึก
5
1
0
35
7695
นางสาว สุนิสา รอดมณี    
รอการบันทึก
5
0
0
36
7643
นางสาว ธันญา     การเพียร
รอการบันทึก
1
0
0
37
7645
นางสาว สุชาธิณี     ประมูล
รอการบันทึก
2
0
0
38
7646
นางสาว อินทิรา     ดีแจ่ม
รอการบันทึก
0
2
0