นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคมศิลป์ ขันลุย

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7036
นาย ปรมี ตู๋ปาน    
รอการบันทึก
0
0
0
2
7070
นาย อภิเชษฐ์ อ้นพา    
รอการบันทึก
0
0
0
3
7073
นาย นนทชัย พวงจันทร์ศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
4
7079
นาย ภราดร ลบแท่น    
รอการบันทึก
0
0
0
5
7083
นาย กิติพงศ์ ภูมิภาค    
รอการบันทึก
0
0
0
6
7105
นาย ชลณะธี โฮมแพน    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7107
นาย วีรวัฒน์ การภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7109
นาย สุชาติ ถ้วนถี่    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7113
นาย กฤษดา กระต่ายจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7160
นาย กิตติศักดิ์ ธาตุทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7463
นาย กมล กลิ่นจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7942
นาย สรภัส กล่อมมะโน    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7101
นางสาว ภัสสร คีรีเรือง    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7126
นางสาว ปนัดดา น้อยรักษา    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7127
นางสาว อทิติยาภรณ์ แสนหาญ    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7129
นางสาว ปรัชญาภรณ์ สังข์ประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7132
นางสาว ไพลิน ศรีรังสรรค์    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7134
นางสาว สุกัญญา ปิ่นแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7138
นางสาว ชนัญธิดา พรมเขียน    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7165
นางสาว พัชรินทร์ ทองบุตร    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7915
นางสาว ชุติกาญจน์ เขตรการณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7916
นางสาว นภาพร ศาสนะ    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7917
นางสาว นราพร ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7918
นางสาว ภัทรลดา บุสดี    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7919
นางสาว ลักษิกา จบศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7920
นางสาว วรรณนิภา งอกคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7921
นางสาว ศศิธร พูลทรัพย์    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7922
นางสาว ศุภลาวัลณ์ จรัสเอี่ยม    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7923
นางสาว สุนิสา สังกะสี    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7924
นางสาว อัญชลี พุฒจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7925
นางสาว อารีญา จินดาเพ็ชร    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7944
นางสาว ทิวารัตน์ ทองแฉล้ม    
รอการบันทึก
0
0
0