นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ เตสุ

  

ครูนิสา คีรีรมย์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6591
นาย ทักษิณ     วงค์นิคม
16
7
12
2
6593
นาย อำพัน     ดวงมาลา
8
1
7
3
6631
นาย ทรงวุฒิ     บรรเทิงกิตย์
ลา
1
3
3
4
6637
นาย คามิน     ดาสาลี
19
9
45
5
6643
นาย ณรงค์ศักดิ์     สูงรุ่ง
8
0
10
6
6644
นาย วงตะวัน     จำปาศักดิ์
16
0
14
7
6678
นาย พีรพัฒน์     ด้านจันทรา
15
10
3
8
6681
นาย กรรณทรรป     นาเมืองรักษ์
1
2
0
9
6711
นาย สุดยอด     สมบุญพร้อม
17
0
8
10
6712
นาย ทนงเดช     เหล็กคม
31
1
10
11
6714
นาย ธันวา     กรุงเก่า
24
12
13
12
6715
นาย ณัฐกิตต์     กุลบุตร
16
4
16
13
6716
นาย ทองพูล     เอกปัจชา
24
1
16
14
6717
นาย นวพล     นาเมืองรักษ์
20
6
15
15
6650
นางสาว ณิชนันท์     โชคทรัพย์มหาศาล
ลา
21
14
18
16
6727
นางสาว สุภาภรณ์     พุ่มพวง
ขาด
48
4
5
17
6739
นางสาว สุนิสา     พันธ์ละออง
2
5
0
18
6745
นางสาว วริศรา     พ่วงเขียว
5
6
5
19
7010
นางสาว ศุภาลัย     จูนิยม
1
2
0
20
7441
นางสาว ปราริสา     พานชัย
ลา
4
19
0
21
7442
นางสาว ศิริกัญญา     ไชยสิม
4
3
0
22
7444
นางสาว นฤมล     เฝ้าเวียงคำ
5
8
4
23
7445
นางสาว อนัทดา     ประสมทอง
0
4
0
24
7446
นางสาว ขวัญสุภาพร     พิมสา
6
4
0
25
7447
นางสาว นวพร     พาบุตดา
2
1
0
26
7448
นางสาว นลพรรณ     เกยเมือง
1
2
1