นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคมศิลป์ ขันลุย

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6819
นาย เขตต์ จังพล    
รอการบันทึก
5
3
0
2
6835
นาย อานนท์ มะลิลา    
รอการบันทึก
7
1
0
3
6859
นาย กันตภณ     ดัดประดิษฐ์
รอการบันทึก
0
0
0
4
6860
นาย กุศล สินดี    
รอการบันทึก
4
0
0
5
6863
นาย ณัฐพร เกษหอม    
รอการบันทึก
6
11
0
6
6867
นาย ธรรมรักษ์ มาทำมา    
รอการบันทึก
8
12
0
7
6869
นาย บริรักษ์ บุสดี    
รอการบันทึก
4
4
0
8
6873
นาย ลิขิต หน่อสุริวงค์    
รอการบันทึก
5
1
0
9
6874
นาย เสกสรรค์ ทองเสม    
รอการบันทึก
5
2
2
10
6896
นาย กันตินันท์ บุญประจักษ์    
รอการบันทึก
5
0
0
11
6898
นาย จิรสิน ลือคำหาญ    
รอการบันทึก
4
0
0
12
6902
นาย นันธพงศ์ นาคเอก    
รอการบันทึก
4
1
0
13
6905
นาย วรรธนัย ไชยหงษ์    
รอการบันทึก
4
0
0
14
6909
นาย ศักดิ์ดา สุวรรณบล    
รอการบันทึก
8
2
0
15
6912
นาย สุทธิกานต์ แดงสิงห์    
รอการบันทึก
5
2
0
16
6913
นาย อนัญลักษณ์ สิงห์บุญ    
รอการบันทึก
7
3
0
17
6939
นาย ณัฐพล เกษหอม    
รอการบันทึก
7
2
0
18
6941
นาย ธนากร คุ้มจุ้น    
รอการบันทึก
5
0
0
19
6942
นาย ธนาวุฒิ แสงเงิน    
รอการบันทึก
8
5
1
20
6945
นาย ภูวนาท สุพร    
รอการบันทึก
4
0
0
21
6947
นาย ราชศักดิ์ เพชรพงศ์    
รอการบันทึก
12
4
0
22
6950
นาย ศุภโชค อินทร์รัตน์    
รอการบันทึก
13
0
0
23
6951
นาย อนันต์ยศ สิงห์บุญ    
รอการบันทึก
7
2
0
24
7469
นาย จิระสิน ชาบุตร    
รอการบันทึก
10
1
0
25
6883
นางสาว ปนัดดา ริดมี    
รอการบันทึก
3
2
0
26
6953
นางสาว กุสุมา พูนมาก    
รอการบันทึก
7
2
0
27
6956
นางสาว ชลนิภา ฤทธิ์ทอง    
รอการบันทึก
3
0
0
28
6958
นางสาว พิมลพรรณ ศรีสมุทร    
รอการบันทึก
6
1
0
29
7028
นางสาว สุภาวดี อ้นพา    
รอการบันทึก
3
3
0
30
7451
นางสาว ชลธร เทียนแดง    
รอการบันทึก
3
2
0
31
7461
นางสาว จิราพร การะภักดี    
รอการบันทึก
4
1
0
32
7668
นางสาว รุ่งนภา แก้วพวง    
รอการบันทึก
3
3
0
33
7669
นางสาว ศิริยาพร กันชัยภูมิ    
รอการบันทึก
3
0
0
34
7670
นางสาว ชนาพร พิมสา    
รอการบันทึก
5
1
0