นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 5/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูผดุงเกียรติ แสนทวีสุข

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6817
นาย กิตติศักดิ์ ดีบ้านคลอง    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6821
นาย ณัฐวุฒิ วิถุนัด    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6824
นาย ธนานันท์ พลชัยมาตร    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6825
นาย ธีระพัฒน์ พวงจันทร์ศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6828
นาย พรชัย ดีบ้านคลอง    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6829
นาย ภีรเดช น่วมยิ้ม    
รอการบันทึก
0
0
0
7
6857
นาย กฤษชัย คล้ายหนองลี    
รอการบันทึก
0
0
0
8
6911
นาย สิทธินนท์ ปุริโส    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7008
นาย ภูมิธรรม เหลืองอภิชาติ    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7638
นาย ฉัตรมงคล มณีวรรณ์    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7639
นาย ประพัฒน์ ไพรโรด    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7640
นาย วีรภัทร สีทำมา    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7641
นาย สถาพร โพธิ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
6839
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุอินทร    
รอการบันทึก
0
0
0
15
6841
นางสาว ชาลิสา พุ่มทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
16
6842
นางสาว ชิตชนก นาคมี    
รอการบันทึก
0
0
0
17
6843
นางสาว ชุติมณฑน์ สีทา    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6845
นางสาว ทิพย์วิมล พันคง    
รอการบันทึก
0
0
0
19
6846
นางสาว เบญญาภา ฉ่ำชื่นวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
20
6847
นางสาว ไปรยา ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
21
6848
นางสาว ยาวณี พันคง    
รอการบันทึก
0
0
0
22
6850
นางสาว วนัฏชา ดาสาลี    
รอการบันทึก
0
0
0
23
6853
นางสาว วิภาวรรณ ช่างย้อม    
รอการบันทึก
0
0
0
24
6879
นางสาว ธนัชชา แพงแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
25
6921
นางสาว โยษิตา วงษ์สุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
26
6964
นางสาว สุธิชา ยอดเทศ    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7460
นางสาว ภัทรวรรณ คุ้มวงษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7642
นางสาว จิราพร มีบุญ    
รอการบันทึก
0
0
0