นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 5/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไล มาลาหอม

  

ครูเอื้อมเดือน คุ้มแสง

  

ครูศราวุฒิ พุทธา

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6387
นาย ชนวีร์     ดีบ้านคลอง
3
8
2
2
6391
นาย ฐิตวัฒน์     สงค์พิมพ์
0
2
1
3
6392
นาย ณัฐนันท์     โตจิตร
ลา
0
5
0
4
6393
นาย ณัฐวุฒิ     ทองคงอ่วม
0
12
0
5
6395
นาย นนทพัทธ์     กฐินเทศ
0
4
0
6
6398
นาย ปารณัท     สิงหเดช
0
2
0
7
6401
นาย ภูธเนศ     แพงกำแหง
0
0
0
8
6402
นาย วัชรพล     ห้วยหงษ์ทอง
0
1
0
9
6405
นาย อธิวัฒน์     พันพิพัฒน์
0
7
0
10
6493
นาย นัฏฐพร     อังคะสุวรรณ์
1
9
3
11
6503
นาย ศิริชัย     เพิ่มรุ่งเรือง
0
3
0
12
6580
เด็กชาย ภาณุพงศ์     บุญพวง
0
4
3
13
7179
นาย กิตติ     จันทร์ผิว
0
4
2
14
7180
นาย ประชา     วังสาย
1
6
0
15
7181
นาย ธนาธิป     จันทร์ผิว
0
1
1
16
07454
นาย อนุสรณ์     กำมา
3
8
1
17
6407
นางสาว จรรยพร     ดีบ้านคลอง
0
1
0
18
6408
นางสาว จริญญา     บุญมามาก
0
3
0
19
6409
นางสาว ชมพูนุท     เรืองแก้ว
0
5
0
20
6410
นางสาว ชิตกมล     อิ่มเคี่ยม
0
1
0
21
6411
นางสาว นันธรัช     ผิวจันทร์
0
5
2
22
6412
นางสาว ปาริฉัตร     เรืองขจร
0
4
0
23
6413
นางสาว เมริษา     เหลืองอภิชาติ
0
3
1
24
6415
นางสาว รุ่งนภา     ห่วงเทศ
0
4
0
25
6416
นางสาว ลักขณา     วระฉัตร
0
1
1
26
6419
นางสาว สุวรรณา     เยี่ยมสมุทร
0
4
2
27
6442
นางสาว เจนจิรา     นันชนิด
1
6
1
28
6449
นางสาว ปิยธิดา     แรงเขตการณ์
1
11
1
29
6483
นางสาว รุ่งนภา     แดงอาจ
1
1
0
30
6488
นางสาว สุทธิดา     พรมมา
0
0
0
31
6816
นางสาว สุชาดา     ไชยหงษ์
0
2
1
32
7182
นางสาว จารี     นุชรอด
0
0
0
33
7183
นางสาว ณัฐธิดา     จันทร์ทิม
0
27
0
34
7184
นางสาว ณิชาพร     ชุมพล
1
7
6
35
7185
นางสาว ปริยฉัตร     ภานุมาศ
0
4
0
36
7186
นางสาว ปิยะธิดา     ภูดงบัง
0
3
0
37
7191
นางสาว ณัชชา     สวัสดิ์นะที
0
8
0
38
7216
นางสาว วิรัญชนา     พันธ์หอม
0
6
1
39
7222
นางสาว ธนพร     สังข์เดช
0
2
0
40
7224
นางสาว สุกัญญา     สมดวงศรี
0
1
0
41
07415
นางสาว ณัชชา     เรืองขจร
1
2
0