นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 18-07-2019
 
ห้อง 5/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูผดุงเกียรติ แสนทวีสุข

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6592
นาย เดชนรินทร์     หล้าไทยสงค์
รอการบันทึก
1
3
0
2
6594
นาย มานพ     สุขชู
รอการบันทึก
0
0
0
3
6595
นาย นพัฒน์     นิลวัฒน์
รอการบันทึก
1
5
0
4
6596
นาย สิริรัตน์     บ่อรุณรัตน์
รอการบันทึก
0
0
0
5
6603
นาย พัชรพล     วรชินา
รอการบันทึก
0
0
0
6
6606
นาย ธิติพัทธ์     กานแก้ว
รอการบันทึก
0
0
0
7
6634
นาย กฤษดา     เหระวรรณ
รอการบันทึก
0
3
0
8
6646
นาย พุทธพงษ์     สุริโย
รอการบันทึก
0
2
0
9
6671
นาย ชวลิต     พรมมา
รอการบันทึก
0
1
0
10
7019
นาย ธีรศักดิ์     วิชัย
รอการบันทึก
0
2
0
11
7407
นาย ธีรพัฒน์     สวัสดิ์นะที
รอการบันทึก
1
1
1
12
7408
นาย สุทธิพงษ์     สุภากุล
รอการบันทึก
0
0
0
13
7409
นาย ภาคภูมิ     เสนาบุญ
รอการบันทึก
0
2
1
14
6610
นางสาว วรัญชนา     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
0
0
0
15
6612
นางสาว สิริจันทร์นิษา     ศรีวิชัย
รอการบันทึก
0
0
0
16
6614
นางสาว ปิยะดา     ศรีเกตุ
รอการบันทึก
0
0
0
17
6615
นางสาว ธนาภา     พูลมี
รอการบันทึก
0
3
0
18
6616
นางสาว เนตรนภา     สันทาลุนัย
รอการบันทึก
1
6
0
19
6618
นางสาว อนัญญา     บุญมาพาด
รอการบันทึก
0
3
0
20
6620
นางสาว ชลธิชา     โลเกตุ
รอการบันทึก
0
3
0
21
6621
นางสาว ศิรประภา     กาฬภักดี
รอการบันทึก
0
0
0
22
6623
นางสาว สุรางคนา     สุมังคะละ
รอการบันทึก
0
0
0
23
6625
นางสาว ปัณฑิตา     จันทคัด
รอการบันทึก
0
0
0
24
6626
นางสาว อำพร     อิ่มใจ
รอการบันทึก
0
0
0
25
6627
นางสาว นภัสสร     ทองคำดี
รอการบันทึก
0
1
0
26
6629
นางสาว สุชาวลี     คีรีเรือง
รอการบันทึก
0
0
0
27
6652
นางสาว ปาณิศา     จันทร์ศิริ
รอการบันทึก
0
1
0
28
6656
นางสาว เพียงพร     เพชรทอง
รอการบันทึก
0
0
0
29
6661
นางสาว วิภา     ยมจันทร์
รอการบันทึก
0
1
0
30
6687
นางสาว จันทิรา     แพงกำแหง
รอการบันทึก
0
1
0
31
6689
นางสาว ศรีวิมล     สีขุมเหล็ก
รอการบันทึก
0
2
0
32
6694
นางสาว รัชฎาพร     ทำนาเมือง
รอการบันทึก
0
1
0
33
6696
นางสาว ผกามาศ     สินธุ์บุญ
รอการบันทึก
0
0
0
34
6740
นางสาว เสาวรัตน์     วงษ์สว่าง
รอการบันทึก
2
4
0
35
7410
นางสาว ณัฏฐิดา     สวัสดิ์นะที
รอการบันทึก
0
0
0
36
7412
นางสาว อรุศญา     สุขสารี
รอการบันทึก
0
4
0
37
7438
นางสาว อภิญญา     สารีกิจ
รอการบันทึก
0
1
0