นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 5/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนงนุช พระเกตุ

  

ครูณัฐหทัย ศรีทวงศ์วรากร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6834
นาย อัศนี ภู่ทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6861
นาย ชาลีฟ เหล่าแกมแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6862
นาย ณภัส จันทร์ศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6897
นาย เกียรติศักดิ์ แหล่งสนาม    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6903
นาย กิตติศักดิ์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6934
นาย กิ่งเกล้า หนูแสง    
รอการบันทึก
0
0
0
7
7450
นาย พีรพัฒน์ ปาระมีศรี    
รอการบันทึก
0
0
0
8
7666
นาย สราวุฒิ สมน้อย    
รอการบันทึก
0
0
0
9
6836
นางสาว กรรณิกา ผิวเหลือง    
รอการบันทึก
0
0
0
10
6838
นางสาว จินต์จุฑา แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
11
6852
นางสาว วาสนา พรมไทยสงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
12
6855
นางสาว อภินชา สวัสดิ์นะที    
รอการบันทึก
0
0
0
13
6876
นางสาว กมลรัตน์ พระพิจิตร    
รอการบันทึก
0
0
0
14
6877
นางสาว ชนาพร พ่วงรอดพันธ์    
รอการบันทึก
0
0
0
15
6880
นางสาว น้ำฝน ศรีทิพย์    
รอการบันทึก
0
0
0
16
6882
นางสาว เบญจวรรณ ฉัตรสุวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
6887
นางสาว พิมพ์ผกา มาทำมา    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6892
นางสาว อธิชา แร่มี    
รอการบันทึก
0
0
0
19
6894
นางสาว อัจฉราพรรณ ชัยสิทธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
20
6895
นางสาว อัฐนิยา บุญรุนโพธิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
21
6916
นางสาว กนกวรรณ อ้อยฉิมพลี    
รอการบันทึก
0
0
0
22
6919
นางสาว ธนัชพร คีรีเรือง    
รอการบันทึก
0
0
0
23
6920
นางสาว ธัญญารัตน์ ทองเวียงจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
24
6924
นางสาว ศศิพร พันธุ์อุดร    
รอการบันทึก
0
0
0
25
6926
นางสาว สริตา อินทร์สวาท    
รอการบันทึก
0
0
0
26
6927
นางสาว ศิวิมล ลิ้มง่วนฮวด    
รอการบันทึก
0
0
0
27
6928
นางสาว สุภัสสรา บุบผาวรรณา    
รอการบันทึก
0
0
0
28
6930
นางสาว อริสรา โตยะบุตร    
รอการบันทึก
0
0
0
29
6931
นางสาว อริสา สำนักบ้านโคก    
รอการบันทึก
0
0
0
30
6932
นางสาว อวัศยา เรื่อศรีจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
31
6954
นางสาว จันทกานต์ จันทศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
32
6959
นางสาว รวินท์นิภา สุทัศน์    
รอการบันทึก
0
0
0
33
6963
นางสาว สุธาสินี ทองมี    
รอการบันทึก
0
0
0
34
7031
นางสาว ณัฐริณี ทองแกมแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7229
นางสาว โยษิตา วงศวัชระการ    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7931
นางสาว วรัญญา ใจดี    
รอการบันทึก
0
0
0