นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปรีชญา สุขมี

  

ครูอาทิตย์ เข็มศร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6818
นาย เกรียงไกร สืบมี    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6822
นาย ไตรรงค์ เที่ยงคงมา    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6864
นาย ณัฐสิทธิ์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6865
นาย ธงชัย ดียิ่ง    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6871
นาย พฤกษา ธนูศร    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6906
นาย วราวุฒิ สังข์ประเสริฐ    
รอการบันทึก
0
0
0
7
6907
นาย วิทวัส เข็มนาค    
รอการบันทึก
0
0
0
8
6933
นาย ก้องภพ อินไกรดี    
รอการบันทึก
0
0
0
9
6940
นาย ติณณภพ ภูวงษ์    
รอการบันทึก
0
0
0
10
6948
นาย วรากร คำพิลา    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7647
นาย พีรณัฐ กายแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7648
นาย กฤตภาส ทาสา    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7650
นาย นาวา ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
14
7651
นาย นพดล บาลไธสงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7652
นาย ธนพล มะธุรถ    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7653
นาย ตรัยเทพ สารสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7654
นาย เอราวัณ กันชัยภูมิ    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7655
นาย ทนงศักดิ์ ว่องวิการ    
รอการบันทึก
0
0
0
19
7643
นางสาว ธัญญา การเพียร    
รอการบันทึก
0
0
0
20
7645
นางสาว สุชาธิณี ประมูล    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7656
นางสาว ขวัญจิรา จันทะคาม    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7657
นางสาว ทัศนีย์ ชนัตถ์นิธิ    
รอการบันทึก
0
0
0
23
7658
นางสาว ธัญญาเรศ ชงกด    
รอการบันทึก
0
0
0
24
7659
นางสาว เนตรชนก ช่วงบุตรดี    
รอการบันทึก
0
0
0
25
7660
นางสาว พรนภา พ่วงเกิด    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7662
นางสาว ศตพร ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7664
นางสาว สุกัญญา ขันสิงห์หา    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7665
นางสาว อริสา วงษ์มา    
รอการบันทึก
0
0
0
29
7685
นางสาว อาภารัตน์ มูลสัน    
รอการบันทึก
0
0
0
30
7687
นางสาว นภาวัลย์ ใจดี    
รอการบันทึก
0
0
0
31
7695
นางสาว สุนิสา รอดมณี    
รอการบันทึก
0
0
0
32
7934
นางสาว ภาวดี แก้วทันคำ    
รอการบันทึก
0
0
0
33
7939
นางสาว ชลธิชา ห่านคำวงค์    
รอการบันทึก
0
0
0