นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6292
นาย เพชรมงคล     แสนยะมาตร์
15
4
7
2
6425
นาย ธนดล     ศรีภูธร
2
8
9
3
6465
นาย นพดล     ทาอุบล
ลา
22
6
6
4
7195
นาย ไกรสร     พลสักขวา
0
15
5
5
7197
นาย ธนพัชร์     ลอยมา
14
4
2
6
6440
นางสาว กรรณิการ์     หล้าไทยสง
17
9
2
7
6441
นางสาว จิดาภา     อาษา
20
11
3
8
6444
นาย ชลดา     บุญคะเณ
11
6
0
9
6454
นางสาว อทิตยา     นิลรัตนานนท์
7
11
0
10
6480
นางสาว ธัญญลักษณ์     พุทธา
22
5
3
11
6481
นางสาว ปิยมล     มุสิกวัต
4
5
1
12
6482
นางสาว รจิตแก้ว     ลิ้มสุวรรณ
3
2
0
13
6485
นางสาว วาริน     เจริญสินสมบัติ
19
9
4
14
6489
นางสาว อัมพร     โพธิ์ฝ้าย
5
8
2
15
6509
นางสาว กลมทิพย์     มะลิทอง
13
18
1
16
6514
นางสาว ณัฐพร     สีดา
4
10
0
17
6520
นาย สุดารัตน์     พิมลี
22
11
3
18
6522
นางสาว อภิชญา     มีมาก
15
15
2
19
7198
นางสาว ครองขวัญ     ฤทธิ์กระจาย
7
9
3
20
7201
นางสาว รุ่งทิพย์     นุ่มอ่อน
12
10
4
21
7202
นางสาว วรรัตน์     ทีฆะ
18
9
2
22
7205
นางสาว นิติพร     ทุพา
24
10
11
23
7209
นางสาว ณัฐพร     ทองวัน
มาสาย
12
12
3
24
7210
นางสาว กมลทิพย์     สุขเลิศ
มาสาย
15
11
6
25
7217
นางสาว จันทกานต์     การะภักดี
3
0
0
26
7227
นางสาว ธิดารัตน์     บุผามาลา
21
20
4
27
7470
นางสาว อาทิตญา     ทวีสุข
3
2
0