นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปรีชญา สุขมี

  

ครูอาทิตย์ เข็มศร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6598
นาย ธีรภัทร์     โพธิ์พิทักษ์
รอการบันทึก
1
0
0
2
6630
นาย ชวนากร     ผาคำ
รอการบันทึก
0
0
0
3
6632
นาย สุทธวีร์     โปทาเมือง
รอการบันทึก
3
2
0
4
6639
นาย พิพัฒน์พงศ์พันธ์     ธนูศร
รอการบันทึก
1
0
0
5
6670
นาย ศราวุฒิ     จันทร์ดี
รอการบันทึก
4
0
0
6
6813
นาย ธีมา     จันทคัด
รอการบันทึก
8
3
1
7
7420
นาย กฤษฏา     ปีเจริญ
รอการบันทึก
0
1
0
8
7421
นาย ณัฐภูมิ     เมฆฉาย
รอการบันทึก
2
1
0
9
7422
นาย ธนพล     อนุสามิ
รอการบันทึก
12
3
1
10
7423
นาย ผดุงศักดิ์     ฐานะ
รอการบันทึก
19
2
0
11
7424
นาย พรชัย     ป้องพิมาย
รอการบันทึก
2
2
1
12
7425
นาย ศุภกฤต     สมนอก
รอการบันทึก
0
0
0
13
7426
นาย สรศักดิ์     น้อยน้ำคำ
รอการบันทึก
1
0
0
14
7427
นาย สิงห์เดช     เก่งสิงห์ดง
รอการบันทึก
0
0
0
15
7457
นาย จุฬามณี     ศรีเรืองแท้
รอการบันทึก
0
1
0
16
7466
นาย กฤตเมธ     พรหมมี
รอการบันทึก
0
0
0
17
6651
นางสาว สุรารักษ์     อุบลเขียว
รอการบันทึก
0
0
0
18
6653
นางสาว ฉันทพิชญา     บิดาทุม
รอการบันทึก
0
0
0
19
6654
นางสาว พัชรา     ธูปจันทร์
รอการบันทึก
0
1
0
20
6655
นางสาว พิมพ์อักษร     ดอนตุ้มไพร
รอการบันทึก
0
0
0
21
6658
นางสาว พัชราภรณ์     กำยาน
รอการบันทึก
1
1
0
22
6667
นางสาว กุลิสรา     สีหะไชย
รอการบันทึก
2
0
0
23
6693
นางสาว พรนภา     นวลแตง
รอการบันทึก
1
1
0
24
7200
นางสาว พัชราพร     วงศ์ปู่
รอการบันทึก
0
0
0
25
7428
นางสาว ไขแสง     ไชยศรีรัมย์
รอการบันทึก
2
1
0
26
7429
นางสาว จิราวรรณ     ดีไทยสงค์
รอการบันทึก
1
1
0
27
7430
นางสาว ชลธิชา     อินทร์สำราญ
รอการบันทึก
1
5
0
28
7431
นางสาว ณัฐพร     มั่นเขตวิทย์
รอการบันทึก
0
0
0
29
7433
นางสาว นัฐมนต์     คูรอนตอง
รอการบันทึก
0
0
0
30
7434
นางสาว ภัทราวดี     ศรีทิพย์
รอการบันทึก
3
0
0
31
7435
นางสาว ภูษิตา     บุบผาชาติ
รอการบันทึก
2
0
0
32
07690
นางสาว สุชาดา     ทาทำนุ
รอการบันทึก
0
0
0