นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 11-10-2019
 
ห้อง 6/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไล มาลาหอม

  

ครูเอื้อมเดือน คุ้มแสง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6592
นาย นายเดชนรินทร์ หล้าไทยสงค์    
รอการบันทึก
0
0
0
2
6594
นาย นายมานพ สุขชู    
รอการบันทึก
0
0
0
3
6595
นาย นายนพัฒน์ นิลวัฒน์    
รอการบันทึก
0
0
0
4
6596
นาย นายสิริรัตน์ บ่อรุณรัตน์    
รอการบันทึก
0
0
0
5
6603
นาย นายพัชรพล วรชินา    
รอการบันทึก
0
0
0
6
6606
นาย นายธิติพัทธ์ กานแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
7
6634
นาย นายกฤษดา เหระวรรณ    
รอการบันทึก
0
0
0
8
6646
นาย นายพุทธพงษ์ สุริโย    
รอการบันทึก
0
0
0
9
6671
นาย นายชวลิต พรมมา    
รอการบันทึก
0
0
0
10
7019
นาย นายธีรศักดิ์ วิชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
11
7407
นาย นายธีรพัฒน์ สวัสดิ์นะที    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7408
นาย นายสุทธิพงษ์ สุภากุล    
รอการบันทึก
0
0
0
13
7409
นาย นายภาคภูมิ เสนาบุญ    
รอการบันทึก
0
0
0
14
6610
นางสาว นางสาววรัญชนา จำปาศักดิ์    
รอการบันทึก
0
0
0
15
6612
นางสาว นางสาวสิริจันทร์นิษา ศรีวิชัย    
รอการบันทึก
0
0
0
16
6614
นางสาว นางสาวปิยะดา ศรีเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
6615
นางสาว นางสาวธนาภา พูลมี    
รอการบันทึก
0
0
0
18
6616
นางสาว นางสาวเนตรนภา สันทาลุนัย    
รอการบันทึก
0
0
0
19
6618
นางสาว นางสาวอนัญญา บุญมาพาด    
รอการบันทึก
0
0
0
20
6620
นางสาว นางสาวชลธิชา โลเกตุ    
รอการบันทึก
0
0
0
21
6621
นางสาว นางสาวศิรประภา กาฬภักดี    
รอการบันทึก
0
0
0
22
6623
นางสาว นางสาวสุรางคนา สุมังคะละ    
รอการบันทึก
0
0
0
23
6625
นางสาว นางสาวปัณฑิตา จันทคัด    
รอการบันทึก
0
0
0
24
6626
นางสาว นางสาวอำพร อิ่มใจ    
รอการบันทึก
0
0
0
25
6627
นางสาว นางสาวนภัสสร ทองคำดี    
รอการบันทึก
0
0
0
26
6629
นางสาว นางสาวสุชาวลี คีรีเรือง    
รอการบันทึก
0
0
0
27
6652
นางสาว นางสาวปาณิศา จันทร์ศิริ    
รอการบันทึก
0
0
0
28
6656
นางสาว นางสาวเพียงพร เพชรทอง    
รอการบันทึก
0
0
0
29
6661
นางสาว นางสาววิภา ยมจันทร์    
รอการบันทึก
0
0
0
30
6687
นางสาว นางสาวจันทิรา แพงกำแหง    
รอการบันทึก
0
0
0
31
6689
นางสาว นางสาวศรีวิมล สีขุมเหล็ก    
รอการบันทึก
0
0
0
32
6694
นางสาว นางสาวรัชฎาพร ทำนาเมือง    
รอการบันทึก
0
0
0
33
6696
นางสาว นางสาวผกามาศ สินธุ์บุญ    
รอการบันทึก
0
0
0
34
6740
นางสาว นางสาวเสาวรัตน์ วงษ์สว่าง    
รอการบันทึก
0
0
0
35
7410
นางสาว นางสาวณัฏฐิดา สวัสดิ์นะที    
รอการบันทึก
0
0
0
36
7412
นางสาว นางสาวอรุศญา สุขสารี    
รอการบันทึก
0
0
0
37
7438
นางสาว นางสาวอภิญญา สาริกิจ    
รอการบันทึก
0
0
0