นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 6/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูครองรัชต์ พฤกษชาติ

  

ครูเพิ่มพูน เพิ่มพรม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6186
นาย ธนกิจ     หารเอี่ยม
14
0
17
2
6191
นาย นราธิป     รัตนวรสุทธิ์
3
4
0
3
6193
นาย ยุทธนา     เอี่ยมละออ
ลา
3
4
6
4
6194
นาย วันชัย     ศรีกำแหง
21
6
29
5
6258
นาย ปรวรรตน์     การะภักดี
13
10
12
6
6965
นาย วิรุต     มีบุญ
4
2
1
7
6966
นาย นิธิพัฒน์     ว่องวิการ
3
0
2
8
6968
นาย ณัฐสิทธิ์     ตรวจนอก
3
5
1
9
6983
นาย ธีระพงษ์     สิงห์งาม
6
3
7
10
6200
นางสาว นันทิกา     เข็มสร
1
1
0
11
6201
นางสาว นันทิดา     คล้ายสุบรรณ์
2
4
1
12
6202
นางสาว นารีรัตน์     จันทร์ทัง
3
6
3
13
6204
นางสาว ปิยฉัตร     สุขคำ
5
7
7
14
6206
นางสาว วรัญญา     บุญธรรม
3
1
1
15
6209
นางสาว ศุภลักษณา     ฉิมภารี
มาสาย
19
4
20
16
6233
นางสาว กมลรัตน์     พลไกร
1
1
0
17
6248
นางสาว อภัสรา     นพคุณ
0
2
0
18
6266
นางสาว กฤษณา     ฉิมภารี
10
3
8
19
6274
นางสาว ณัฐฐาพร     แดงสาคร
2
1
0
20
6304
นางสาว นลินทิพย์     ศิริบุรี
82
0
0
21
6328
นางสาว นฤมล     ต่วนกระโทก
3
4
3
22
6970
นางสาว ชลิตา     ล้ำเลิศ
4
0
0
23
6971
นางสาว ดาวเรือง     พันธุ์เดช
2
2
3
24
6972
นางสาว นภัสวรรณ     พานชัย
3
3
1
25
6973
นางสาว นิติรัตน์     วรนาม
0
0
1
26
6974
นางสาว ภัทร์ชรี     อาสาเสนา
0
1
1
27
6975
นางสาว ลักขณา     ชนพิทักษ์
0
3
2
28
6976
นางสาว วันวิสาข์     ทองจันทร์
0
1
0
29
6977
นางสาว ศรีวังพร     ศรีสด
3
3
16
30
6978
นางสาว ศิริรัตน์     ดีไทยสงค์
0
1
0
31
6980
นางสาว สุดารัตน์     สุดไชยเรศ
0
1
0
32
6981
นางสาว สุภัสตรา     บุญวงค์
0
0
1
33
7025
นางสาว กนกวรรณ     ภาโนมัย
4
4
2
34
7212
นางสาว สุนันทา     ฤทธิ์กระจาย
82
0
0