นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นายคมศิลป์ ขันลุย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 
 
 
นักเรียน
อาจารย์
ปกครอง
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 6/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูครองรัชต์ พฤกษชาติ

  

ครูเพิ่มพูน เพิ่มพรม

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6186
นาย ธนกิจ     หารเอี่ยม
รอการบันทึก
15
1
17
2
6191
นาย นราธิป     รัตนวรสุทธิ์
รอการบันทึก
4
5
0
3
6193
นาย ยุทธนา     เอี่ยมละออ
รอการบันทึก
4
5
6
4
6194
นาย วันชัย     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
21
7
29
5
6258
นาย ปรวรรตน์     การะภักดี
รอการบันทึก
13
11
12
6
6965
นาย วิรุต     มีบุญ
รอการบันทึก
4
3
1
7
6966
นาย นิธิพัฒน์     ว่องวิการ
รอการบันทึก
4
1
2
8
6968
นาย ณัฐสิทธิ์     ตรวจนอก
รอการบันทึก
4
6
1
9
6983
นาย ธีระพงษ์     สิงห์งาม
รอการบันทึก
7
4
7
10
6200
นางสาว นันทิกา     เข็มสร
รอการบันทึก
2
2
0
11
6201
นางสาว นันทิดา     คล้ายสุบรรณ์
รอการบันทึก
3
5
1
12
6202
นางสาว นารีรัตน์     จันทร์ทัง
รอการบันทึก
4
7
3
13
6204
นางสาว ปิยฉัตร     สุขคำ
รอการบันทึก
5
8
7
14
6206
นางสาว วรัญญา     บุญธรรม
รอการบันทึก
4
2
1
15
6209
นางสาว ศุภลักษณา     ฉิมภารี
รอการบันทึก
20
6
20
16
6233
นางสาว กมลรัตน์     พลไกร
รอการบันทึก
2
2
0
17
6248
นางสาว อภัสรา     นพคุณ
รอการบันทึก
1
3
0
18
6266
นางสาว กฤษณา     ฉิมภารี
รอการบันทึก
11
4
8
19
6274
นางสาว ณัฐฐาพร     แดงสาคร
รอการบันทึก
3
2
0
20
6328
นางสาว นฤมล     ต่วนกระโทก
รอการบันทึก
3
5
3
21
6970
นางสาว ชลิตา     ล้ำเลิศ
รอการบันทึก
5
1
0
22
6971
นางสาว ดาวเรือง     พันธุ์เดช
รอการบันทึก
3
3
3
23
6972
นางสาว นภัสวรรณ     พานชัย
รอการบันทึก
3
4
1
24
6973
นางสาว นิติรัตน์     วรนาม
รอการบันทึก
1
0
1
25
6974
นางสาว ภัทร์ชรี     อาสาเสนา
รอการบันทึก
0
2
1
26
6975
นางสาว ลักขณา     ชนพิทักษ์
รอการบันทึก
1
4
2
27
6976
นางสาว วันวิสาข์     ทองจันทร์
รอการบันทึก
0
2
0
28
6977
นางสาว ศรีวังพร     ศรีสด
รอการบันทึก
4
4
16
29
6978
นางสาว ศิริรัตน์     ดีไทยสงค์
รอการบันทึก
0
1
0
30
6980
นางสาว สุดารัตน์     สุดไชยเรศ
รอการบันทึก
1
1
0
31
6981
นางสาว สุภัสตรา     บุญวงค์
รอการบันทึก
1
1
1
32
7025
นางสาว กนกวรรณ     ภาโนมัย
รอการบันทึก
5
5
2